Sidste nyt fra nettet

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling i Grenaas.net
080419

Mandag . d. 29 april 2019 kl. 19:30 - Viden Djurs (GTS), Århusvej

Dagsorden

1. Valg til bestyrelsen
- 1. bestyrelsesmedlem, der vil være formandsaspirant
- 2. en formand

2. Vedtægtsændring
- 1. Tilføjelse til §4 stk. 2
"2a
- Såfremt formanden melder forfald mellem ordinære generalforsamlinger, kan bestyrelsen konstituere sig med en fungerende formand indtil næste ordinære generalforsamling."

3. Eventuelt


Af hensyn til forplejningen vil det være rart med tilmelding til: bestyrelsen@grenaas.net

- Skrevet af Tina

Printvenlig version

Medlemsbrev for Grenaas.net - April 2019
080419

Formanden går på pension

Arbejdet med "Djursnettet" - og hvad der af fulgte - har været: Sjovt, inspirerende, overraskende, anstrengende, lærerigt, hårdt, givende, styrkende, irriterende, og grænseoverskridende - og jeg har lært rigtigt meget om alt muligt jeg aldrig havde forestillet mig jeg havde brug for at vide noget om.

Der har været: Oplevelser, venskaber og netværk, fester, skænderier, udvikling, samarbejde, kreativivtet, opfindelser, omsorg og vilje.

Og gode historier, som f.eks. en om at befinde sig 70 meter oppe i den fri, blå luft i en lift, og lige da vi er stoppet på toppen, - laaaaangt oppe og på skrå udover en mikroskopisk lastbil, laaaaaangt dernede på jorden - lige præcist i dét øjeblik, ringer min telefon.
I den anden ende er en veninde, som ikke ved hvor jeg er, men som spørger: Nå, er du kommet op? Det syntes jeg var lidt underligt, men åh ja, det var jeg jo, så jeg svarede: Du drømmer ikke om hvor meget oppe jeg er.

Næsten 17 år er der nu gået med... - nå ja, alt det ovenstående :-) og tiden er kommet til at jeg skal noget andet med resten af livet. Min kreativitet har fået nye sider og farver, der trænger sig på, så til næste år genopstiller jeg ikke.

Vi skal altså have fundet en ny formand.

Det er ikke et voldsomt tiddskrævende arbejde, særlige kundskaber eller erfaringer er ikke nødvendige, men det vil være et plus hvis du er dus med din computer på dagligdags-niveau. Resten kan vi lære dig, der har lyst til at give et nap med.

Mod på opgaven, eller vil du bare vide mere? Skriv til mig ved at klikke på mit navn i bunden af dette indlæg, gerne med telefon nr. og tid på døgnet, hvor det er bedst at ringe.

I følge vores vedtægter skal en formand have bestyrelsesarbejde i foreningen bag sig for at kunne vælges. Da ingen af de siddende bestyrelsesmedlemmer ønsker at påtage sig posten til næste år og der ikke meldte sig en interesseret aspirant på den ordinære generalforsamling, indkalder bestyrelsen nu til ekstraordinær generalforsamling.

Med venlig hilsen
Formand Tina og resten af bestyrelsen

- Skrevet af Tina

Printvenlig version

Referat fra Generalforsamling i Grenaas.net 18. februar 2019
260219

Mødet blev afholdt mandag den 18. februar 2019 kl. 19.30 på Grenaa Tekniske Skole. Der var mødt 15 medlemmer op.

1) Valg af dirigent
Ditlev blev valgt med akklamation
Dirigenten konstaterede herefter at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2) Valg af stemmetællere
Ole og Jesper meldte sig, i fald det skulle blive nødvendigt.

3) Valg af referent
Klavs blev valgt.

4) Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forgangne år.
Formanden (Tina) aflagde sin mundtlige beretning:


 • Generelt set har der ikke så meget aktivitet som vi ønsker, men som Ditlev siger: vi halser efter men når det!
 • Vi har etableret Knudepunktet hvor der afholdes Bøvl-aftener, Hygge med aktive og bestyrelsen, hver en gang om måneden. Det har også gjort os synlige i gadebilledet
 • Bestyrelsen har desuden ansat nogle flexjobbere
 • Den gode stemning med fornuftig, løsningsorienteret tone har indtruffet sig og fastholdt
 • Vi har i starten af sidste år haft problemer med at holde styr på supporten, det har hjulpet at lave aftale med et callcenter som kan tage imod besked og sende opgaverne videre til os.
 • Vi har haft lidt nedetid. Vi har fået redundans, og det har hjulpet på stabiliteten.
 • Vi har fået opgraderet næsten det hele, mangler nu kun meget lidt. Forskellen fra sidste gang da vi skulle opgradere til nu, er at nu har vi pengene.
 • Vi vil meget gerne arbejde mere med at få dokumenteret tingene i nettet, men også her mangler vi hænder.
 • Vi håber at det at vi er blevet tydeligere i gadebilledet på sigt kan få flere til at interessere sig for arbejdet og deltage på forskellig vis, fx med dokumentationen.
 • Vi har for kort tid siden oplevet at et af vores sendepunkter er blevet stjålet, hvilket har været en mærkelig oplevelse, både for os og for masteholderen.


Ditlev supplerer at med at deLichtenbergsvej1 pt er nede pga en misforståelse i forbindelse med renovering af den blok knudepunktet sidder på, og nu har været nede i et stykke tid. Men at vi har fået brugerne på andre knudepunkter. Der er imidlertid håb om, at det knudepunkt bliver sat op inden alt for længe

Tina fortsatte: Der har været problemer med emailen. Det er en selvstændig forening Servergruppen, som står for den, og de er i gang med at skifte serveren og sætte systemet bedre op.

5) Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.

Fremlæggelse af årsregnskab:

Revisoren, Arne, fremlagde regnskabet.
Her er nogle stikord fra fremlæggelsen:

 • Indtægterne er faldet en smule, primært pga at der ikke opkræves indskud længere
 • Driftsudgifterne er faldet betydeligt, primært pga reducerede serviceudgifter
 • Administrationen er steget, primært fordi bogføringen er flyttet fra driftudgiften til administration
 • Driftsresultatet er det største i Grenaas.nets historie.
 • Likvide beholdning øget betydeligt, og ligeledes egenkapitalen.
 • Gælden er også øget, det skyldes primært øget skyldig moms pga øget overskud, som først forfalder i året efter


Arne gennemgik herefter noterne i detaljer

Arne konkluderer ar det er et supergodt regnskab, men det afspejler også at nettets store problem er at få nogle hænder til at sætte udstyr op.

Fremlæggelse af Handlingsplan:
Formanden (Tina) fremlagde:


 • Det er lidt samme sang som ved generalforsamlingen sidste år, om at den opgradering som blev igangsat for ca 6 år siden mangler vi det sidste med. Vi prøver at købe os til professionel assistance ude i byen som vi kan betale os til. Det skal vi lige se hvordan går, men vi er forventningsfulde.
 • I år skal vi have gjort noget ved dokumentation af nettet, opbygningen op procedurer. Dels fordi det er rart for os selv, og dels for at det kan blive lettere for andre at komme ind i det her, fordi læringskurven ofte er ret stejl. Der ligger ikke en konkret plan om hvordan det skal se, men en ambition.
 • Vi skal også have mailen til at fungere bedre.
 • Ambitionen om, endnu en gang, at få et samarbejde i stand med andre net. Også de andre net har samme udfordringer med at fange nye frivillige, og det at finde ud af at finde tid til at møde endsige koordinere er svært.
 • Vi har nok tidligere været for hurtige til at nedlægge knudepunkter, og vi bør få dem op igen eller oprette nye på endnu bedre placeringer som erstatning for dem som tidligere er blevet nedlagt
 • Og så skal vi have hyggestunder i forbindelse med nye knudepunkter og generelt....


Bjarke indskød: Vil godt rose de tekniske folk i at kunne levere 100Mbit i hvert fald et sted som han er opmærksom på. Det er symbolsk vigtigt. I forhold til regeringens målsætning for 2020.

Dirigenten satte regnskab og handlingsplan til afstemning. Begge blev vedtaget enstemmigt.

6) Forslag fra medlemmerne:
Der var indkommet følgende forslag: "Er tiden kommet til formaliseret samarbejde eller sammenlægning med andre lignende net?"

Tina: Har svært ved at se at det skal kunne gavne os pt.
Svend og Peter undrede sig over forslaget, og betimeligheden ved at behandle det, når forslagsstilleren ikke ville redegøre for det på mødet.
Klavs: Mener, som Tina, men tilføjer at det er vigtigt at beholde og tage vare på det værdigrundlag som vi har i Grenå og det særegne i den måde vi behandler hinanden, og vores brugere på.
Bjarke: Tænker at det kunne give mening at lave en udredning i hvilke fordele og hvilke ulemper, som kan være med en sammenlægning, stordriftsfordele, fælles indkøb.
Tina: Forskellene er meget store rent teknisk mellem nettene.
Bjarke: Der må være synergier i at samarbejde, uden at forpligte os for vidt.
Tina: Når man indimellem har mødtes mellem nettene og taler om samarbejde, så bliver det kun ved snakken, det er nok ikke mangel på interesse, men mere mangel på kræfter
Klavs: det er vigtigt at iagttage at den lokale forankring er vigtig og den connection som er mellem mennesker lokalt og at man vil lægge arbejde i det.

Ditlev konkluderede på diskussionen: Generalforsamlingen er positiv for et konkret men i første omgang uforpligtende samarbejde, men ikke sammenlægning.

7) Valg af:
a) Formand
Tina har tænkt sig at hun skal på pension om et år, og da man skal have siddet et år i bestyrelsen for at blive formand, så vil hun kun genopstille hvis der er en som vil overveje at tage posten næste år.
Dirigenten spurgte herefter ud i forsamlingen om der var nogen som kunne overveje at komme ind som formandsføl. Der var ikke nogen som meldte sig.

Der udspandt sig herefter en diskussion af hvordan generalforsamlingen skulle håndtere den situation at der ikke var nogen som ville være formandsføl. Tina stiller sig til rådighed som fungerende formand indtil en ekstraordinær generalforsamling.

b) Bestyrelsesmedlemmer.
Svend, Morten og Ditlev er på valg
Ingen andre stillede op. De blev genvalgt

c) Suppleanter.
Efter afklaring mellem de interesserede blev det aftalt at
Kenni (1. suppleant) og Per Jensen (2. suppleant) er suppleanter.

d) Revisor
Samme revisor er valgt, revisionsfirrmaet Kvist & Jensen.

e) Revisorsuppleant. (Hvis et revisionsfirma vælges under d. vælges ikke revisorsuppleant)
Punktet bortfalder, da der er i d) er valgt et revisionsfirma.

PAUSE

8) Evt
Per Olesen spurgte til hvad vi havde tænkt med dokumentationsarbejdet. Det blev gennemgået.
Per Jensen spurgte til om suppleanterne deltager i møderne. Hvilket de gør!
Peter spurgte til hvad der sker når Ålså-skolen lukker. Morten kunne fortælle, at selve hallen, hvorfra vi får strøm, fortsætter, og det er der styr på.
Per Olesen spurgte til aktivmøderne. De fortsætter, 4. tirsdag i måneden i Knudepunktet

Dirigenten takkede for god ro og orden.

- Skrevet af Klavs

Printvenlig version

Tidligere indhold: Se Arkivet

Flere nyheder: Se grenaaportalen.dk

Info


Kontakt.
GrenaaS.net er djursnettet i Grenaa-området.

Kontakt os på 60 250 250 på hverdage mellem kl. 10 og 14.
eller via kontaktformularen

Tilmeld dig på mail, telefon eller her.IP-telefoni på GrenaaS.net:
Klik her og hent GrenaaS.net's folder om IP-telefoni. Den er også i PDF-format og kan med Acrobat Reader udskrives på papir, så du kan tage alle informationer med dig.


Alt som er værd at vide
. . . om GrenaaS.net, finder du ned igennem denne kolonne, hvis ikke du kan finde det i den hvide vandrette topmenu.

Få gratis e-mail konto
Alle kan bestille en (eller flere) gratis e-mail adresse(r) ved at klikke på Admin i topmenuen og i Admin-menuen vælge Posthus.
En sådan e-mail adresse kan både bruges fra nettet som webmail her på Djurslandsportalen og/eller lokalt på din PC i en mail-client, som f.eks. Outlook Express.

Her
får du vejledning i hvorledes du bruger en sådan e-mail adresse med webmail adgang her fra Djurslandsportalen.

Her
får du vejledning i hvorledes du tilføjer og bruger en sådan e-mail adresse i Outlook Express.


Betalingsservice

Tilmelding til Betalingsservice


Møder for aktive
Vi mødes hver torsdag fra kl. 19.30 til 22.00.
På disse møder hjælpes vi ad med vedligeholdelse, udbygning og drift af GrenaaS.net og dets tjenester.

Vi har det sjovt sammen og lærer gennem at skabe resultater i praksis. Hvis du vil deltage som aktiv, så kontakt en af de andre aktive eller ring på 60 250 250.

Internetadgang
Fast pris pr. måned:
150,- kr. - Man betaler normalt kvartalsvis forud 450 kr. og har adgang til Internettet døgnet rundt.

Der er ingen yderligere udgifter til kontingent eller opkrævningsgebyr.

Hastighed:
Normalt minimum 4 Megabit pr. sekund, og oftest meget mere. Uden for "myldretid" er det ikke ualmindeligt at se 20-40 Megabit pr. sekund eller mere - både op og ned....

Oprettelse ved tilslutning:
Vi opkræver ikke længere noget tilslutningsbidrag ved oprettelsen!

Sommerhus-abonnement
Hvis du kun benytter dit sommerhus i sommerperioden (fra påske til efterårsferien) skal du kun betale 75 kr/måned. Hvis du bor hele året i sommerhuset eller du udlejer huset udenfor sommerperioden skal du betale 150 kr/måned ligesom en normal opkobling.

Virksomheds-tilslutning:
Mange virksomheder og institutioner vil være (og er) tilfredse med vores standardopkobling. Har din virksomhed imidlertid ekstreme krav til oppetid på nettet, kan vi tilbyde særlige løsninger hvor vi sikrer redundant forbindelse. Har din virksomhed andre særlige krav til netforbindelse kan vi skræddersy opkoblingen.
Kontakt os om nærmere information.

Adgangspunkter:
Vi dækker i hele Grenaa by og i de omkringliggende landsbyer:

 • Hammelev
 • Dolmer
 • Enslev
 • Revn
 • Aalsø
 • Aalsrode

Se tilslutningspunkter her.


Kort over adgangspunkter:
Klik her og se kort over de centrale antenneplaceringer.

Billeder af adgangspunkter:
Klik her og se billeder af de centrale antenneplaceringer.

Udlevering af grejet:
Vi hjælper med opsætningen af det nødvendige tilslutningsgrej, og hjælper også med at tilslutte dit eventuelle eget netværksudstyr. Ring og aftal nærmere på 60 250 250.

Mere information:
Skriv til: kontakt


Om GrenaaS.net
Abonnementsbetingelser

Vedtægter for GrenaaS.net

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelse for GrenaaS.net


Nyheder
Fra dig til nyhedsportalen
Du kan bidrage til den almene nyheds-formidling ved at indsende dine egne nyheder til:
nyheder

Bliv aktiv nyhedsformidler
Vi mangler frivillige, der har lyst til at arbejde med nyheder på hele Djursland. Hvis du vil give en hånd med så skriv til: redaktion (at) djurslands.net.