Bredbåndsforeningen GrenaaS.net

Abonnementsvilkår

Abonnementsvilkår for medlemmer af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net

1.

Abonnements- og tilslutningsaftalen
Som medlem af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net kan man tegne abonnement til tilslutning og adgang til foreningens regionale netværk og dets Internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår gælder for aftaler mellem bredbåndsforeningen og dens medlemmer og drejer sig om tilslutning og abonnement til lynhurtigt Internet til fast lav pris gennem GrenaaS.net, med de tillægstjenester medlemmerne ifølge foreningsvedtægterne skal have som abonnenter.

I.

Abonnement og oprettelse:


De til enhver tid gældende abonnementspriser og –typer vil fremgå af hjemmesiden www.grenaas.net


Et abonnement rummer følgende tjenester:

a)

Døgnadgang til GrenaaS.net

b)

Mulighed for at bruge netjenesterne med de til enhver tid tilknyttede funktioner og faciliteter, herunder alsidig nyhedstjeneste - på regions-, egns- og landsbyniveau, og det antal gratis IP-adresser, e-mail konti og hjemmesider som bestyrelsen fastsætter.

c)

Vejledning og hjælp gennem Bøvltelefonen og Bøvl-værkstederne.
For at et medlem kan tegne og benytte et abonnement til GrenaaS.net er det en forudsætning at medlemmet befinder sig i et allerede etableret dækningsområde og her kan stå i signalforbindelse med GrenaaS.net. Medlemmet skal anvende udstyr der er udlånt eller godkendt af bredbåndsforeningen og som uden at forstyrre andre egner sig til at få adgang til GrenaaS.net.2.

2. Aftalens parter
Parterne i en aftale om tilslutning og abonnement til GrenaaS.net og den tilhørende Internettjeneste er Bredbåndsforeningen GrenaaS.net og et medlem af foreningen.
Medlemmet hæfter for betaling af de ydelser, der leveres i henhold til tilslutningsaftalen, også i de tilfælde hvor der er registreret en betaler, som er forskellig fra medlemmet.
Kun myndige personer kan indgå tilslutnings- og abonnementsaftale med Bredbåndsforeningen GrenaaS.net.

3.

Registrering af medlems- og adresseoplysninger m.v.
Er medlemmet en privatbruger eller en enkeltmandsvirksomhed, eller en juridisk person/virksomhed, skal medlemmet ved indgåelse af en tilslutnings- og abonnementsaftale give Bredbåndsforeningen GrenaaS.net oplysning om navn og adresse. Bredbåndsforeningen GrenaaS.net kan endvidere kræve oplysning om fødselsdato og/eller CVR-nummer.
Medlemmet skal desuden oplyse om eventuelle særskilte adresser, hvortil betalingsopkrævninger vedrørende tilslutning og abonnement skal sendes.
Medlemmet skal efter Bredbåndsforeningen GrenaaS.net's evt. anmodning dokumentere oplysningernes rigtighed. Bredbåndsforeningen GrenaaS.net kan kræve bopælsattest og/eller billedlegitimation forevist, hvis det skønnes nødvendigt.
Oplysningerne og Bredbåndsforeningen GrenaaS.net registrering heraf lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der evt. meddeles ændringer heraf.

4.

Flytning, fraflytning og opsigelse
Ved flytning skal medlemmet straks give Bredbåndsforeningen GrenaaS.net meddelelse herom og der skal laves aftale om hvad der skal ske med det grej foreningen har stillet til rådighed.
Hvis man flytter til et område på Djursland hvor GrenaaS.net endnu ikke kan give signalforbindelse, eller hvis man flytter væk fra Djursland, eller hvis man blot vil opsige sit abonnement, skal man på eget initiativ aflevere alle komponenter som GrenaaS.net har stillet til rådighed, - medmindre anden aftale indgås skriftligt med Bredbåndsforeningen GrenaaS.net.

5.

Leveringstider og kvalitets- og serviceniveau
Oplysning om de aktuelle leveringstider, tjenester og muligheder for service, kan fås ved henvendelse til Bredbåndsforeningen GrenaaS.net's Koordinationscenter.

6.

Tidspunkt for tilslutning og indgåelse af aftale
Abonnementsaftalen med Bredbåndsforeningen GrenaaS.net gælder fra tidspunktet for første abonnementsbetaling. Betalingen skal ske på det tidspunkt, som er angivet i det udsendte betalingskort.

7.

Hjemmeside og e-post adresse
Medlemmet har i forbindelse med abonnementet ret til hjemmesider og elektroniske postkasser.
Medlemmet er ansvarlig for, at eventuel e-post adresser og hjemmesider ikke krænker tredjemands rettigheder.
Medlemmet må ikke overskride den lagerkapacitet og de eventuelle grænser for overført trafikmængde m.v. for hjemmesider og e-post, som GrenaaS.net har besluttet.
Bredbåndsforeningen GrenaaS.net forbeholder sig ret til at kategorisere de udbudte hjemmesideservere, så kundens hjemmesider med eventuelle særlige indholdstyper, herunder f.eks. erhvervsbetonede sider eller sider med erotisk indhold, kan henvises til den relevante server.
Eventuelle hjemmesideadresser og mailadresser tilhører Bredbåndsforeningen GrenaaS.net og stilles udelukkende til medlemmets rådighed indtil abonnementsaftalen evt. ophører, medmindre andet aftales skriftligt med bredbåndsforeningen.

8.

Registrering af abonnentens trafikbevægelser
Bredbåndsforeningen GrenaaS.net har pligt til at registrere trafik information. Disse data omfatter bl.a. den skabte trafiks IP-adresser, størrelsen af trafik med GrenaaS.net og med Internettet og dato og begyndelsestidspunkt samt varighed for aktiviteten. GrenaaS.net's medarbejdere og frivillige forpligtes til ikke at misbruge den indsamlede information, men forbeholder sig ret til at anvende den med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for medlemmets forbrug af betalingstjenester.

9.

Tillægstjenester, funktioner og faciliteter, - evt. mod tillægsydelser
Bestyrelsen af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net kan beslutte at tilbyde diverse tillægstjenester, funktioner og faciliteter og har mulighed for at opkræve tillægsydelser fra de abonnenter der ønsker at betjene sig deraf.

10.

Priser
Bredbåndsforeningen GrenaaS.net fastsætter priser for ydelser i henhold til tilslutnings- og abonnementsaftalen.
Bredbåndsforeningen GrenaaS.net kan, udover at opkræve forudbetalt oprettelse - eller oprettelsesafdrag - og abonnementsafgift, for hvad foreningen aktuelt anser for en standardtilslutning, også opkræve betaling for levering eller udlån af ekstra grej og for tjenester der ligger ud over foreningens gældende definition på en standard tilslutning.
Oplysning om de aktuelt gældende priser for den valgte tilslutnings- og/eller abonnementsform, og om ekstra muligheder, kan fås ved henvendelse til Bredbåndsforeningen GrenaaS.net's telefonvagt.

11.

Betaling
Opkrævninger i henhold til forud indgåede aftaler eller i henhold til tilslutnings- og abonnementsaftalen sker ved udsendelse af en regning med angivelse af en betalingsfrist.
Den første betaling skal senest ske i forbindelse med indgåelse af oprettelses- og abonnementsaftalen ved tilslutningen, og de efterfølgende skal senest ske på den sidste dag i den betalte kvartalsperiode, - altså før den kvartalsperiode starter som betalingen skal dække.
Betaling skal ske i danske kroner.
På den enkelte regning opkræves som udgangspunkt den samlede betaling for abonnentens eventuelle gebyrer påløbet siden udskrivning af seneste regning. I visse tilfælde kan opkrævning dog af tekniske eller driftsmæssige årsager forekomme på en senere regning. Til driftsmæssige årsager kan efter omstændighederne henføres bl.a. tilfælde, hvor opkrævning på en senere regning er nødvendig som følge af fejl eller forstyrrelse i driften af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net's afregningssystemer.
Ved forsinket betaling er Bredbåndsforeningen GrenaaS.net berettiget til at opkræve morarenter i henhold til rentelovens bestemmelser herom, fra betalingsfristens udløb og indtil betaling sker. Bredbåndsforeningen GrenaaS.net er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve.
Bredbåndsforeningen GrenaaS.net er berettiget til på samme regning at opkræve betaling vedrørende abonnement på andre tjenester, herunder teletjenester, der evt. vil blive udbudt af foreningen, og vedrørende andre ydelser, herunder ydelser leveret af tredjemand, hvor Bredbåndsforeningen GrenaaS.net varetager opkrævningen på dennes vegne.
Bredbåndsforeningen GrenaaS.net kan, efter orientering af abonnenten herom, lade tredjemand, herunder andre foreninger i Bredbåndsforeningen GrenaaS.net, varetage opkrævningen af betaling for ydelser omfattet af nærværende abonnementsvilkår.

12.

Abonnentforhold

A.

Abonnentens ansvar
Ved indgåelse af tilslutnings- og abonnementsaftalen - eller senere - kan abonnenten evt. blive givet et abonnentnummer og et password til brug for internetadgang eller for at give adgang til diverse tjenester. Adgangskoder er personlige og må ikke videregives til tredjemand. Abonnenten bærer ansvaret for andres evt. misbrug.
Bredbåndsforeningen GrenaaS.net påtager sig ikke at kontrollere og har ikke ansvar for hvilke informationer, der stilles til abonnentens rådighed ved adgang til Internettet. Dette omfatter bl.a. informationer fra hjemmesider, mails, links, nyhedsgrupper eller chatgrupper.
Abonnenten kan ved download af materiale fra Internettet eller ved åbning af programmer modtaget pr. mail løbe en risiko for at inficere sin hardware og software med virus. Bredbåndsforeningen GrenaaS.net stiller på GrenaaS.net portalen diverse værktøjer og vejledninger gratis til rådighed, for at forebygge sådanne problemer, men har derudover ikke reel indflydelse på disse forhold og kan ikke drages til ansvar for skader og tab som følge heraf.
Abonnenten har selv ansvaret for alle informationer, som abonnenten stiller til rådighed for andre via nettjenesterne.
Abonnentens brug af kunstneriske, litterære og andre ophavsretsbeskyttede værker uden samtykke kan udgøre en krænkelse af tredjemands ophavsrettigheder. Brug af sådanne værker kan f.eks. ske ved distribution eller download. Det er Abonnenters ansvar, at brugen af sådanne værker sker med tilstrækkeligt samtykke fra de relevante rettighedshavere.
I forbindelse med abonnentens evt. handel på Internettet eller ved abonnentens erhvervelse af netydelser fra tredjemand har Bredbåndsforeningen GrenaaS.net intet ansvar for abonnentens og tredjemands indbyrdes mellemværende.

B.

Abonnentens evt. misligholdelse (Bredbåndsforeningen GrenaaS.net's lukkeret)
Bredbåndsforeningen GrenaaS.net er endvidere berettiget til at afbryde abonnentens adgang til nettjenesten i tilfælde af at abonnenten i væsentlig grad misligholder sine forpligtelser i henhold til tilslutnings- og abonnementsaftalen.


Følgende forhold anses for væsentlig misligholdelse:

1. 

Opkrævninger af skyldige betalinger betales ikke rettidigt, selv efter Bredbåndsforeningen GrenaaS.net's fremsendelse af 2. rykkerbrev.

2.

Abonnenten undlader at give meddelelse om adresseændring.

3.

Abonnenten portscanner andre computere på Internettet eller skaffer sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet Internettet (hacking).

4.

Abonnenten medvirker til spredning af virus.

5.

Abonnenten spreder post, som er uønsket for modtageren (spam, kædebreve eller lignende).

6.

Abonnenten krænker tredjemands ophavsrettigheder ved download, distribution eller lignende.

7.

Abonnenten sletter eller forfalsker transmissionsinformation, herunder IP-adresser eller header-information.

8.

Abonnenten overtræder gentagne gange de gældende uskrevne regler for god skik på Internettet, på trods af henstillinger om at ændre adfærd.
Afbrydelse af abonnentens adgang til nettjenesten i henhold til pkt. 1. kan kun ske for den adgang til nettjenesten, der ikke er betalt for, medmindre der foreligger svig eller gentagne gange for sen eller manglende betaling.
Afbrydelse af abonnentens adgang til nettjenesten medfører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode.
Abonnentens data fra eventuelle hjemmesider og elektroniske postkasser slettes 45 dage efter afbrydelsen af abonnentens adgang til nettjenesten, medmindre adgangen forinden genåbnes. Bredbåndsforeningen GrenaaS.net kan herefter ikke genetablere data, som er slettet. Bredbåndsforeningen GrenaaS.net kan endvidere ikke herefter reservere medlemmets hjemmesideadresser og mailadresser.
Hvis et abonnent inden en nærmere angiven frist retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, samt betaler eventuel forfalden gæld, foretager Bredbåndsforeningen DGrenaaS.net snarest genåbning af medlemmets adgang til nettjenesten. Bredbåndsforeningen GrenaaS.net er berettiget til at opkræve et gebyr herfor. Hvis afbrydelsen er sket i henhold til pkt. 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 ovenfor, kan genåbning dog ikke finde sted.
Hvis abonnenten ikke retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, kan Bredbåndsforeningen GrenaaS.net opsige tilslutnings- og abonnementsaftalen uden varsel, jvf. pkt. 15.
En abonnent, der væsentligt har misligholdt tilslutnings- og abonnementsaftalen, ved at undlade at betale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå aftale med Bredbåndsforeningen GrenaaS.net om tilslutning og abonnement til nettjenesten, før gælden er betalt.

13.

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net's evt. misligholdelse

A.

Fejlafhjælpning
Bredbåndsforeningen GrenaaS.net afhjælper fejl i egne anlæg og installationer hurtigst muligt. Dette indbefatter kun den del af tilslutningsudstyret hos abonnenten som foreningen har stillet til rådighed. Fejlafhjælpning sker i almindelighed inden for normal arbejdstid (mandag - fredag fra kl. 08.30 til kl. 16.30).
Hvis der anmeldes en fejl i forbindelse med tilslutningen eller abonnementet, og det viser sig, at der ikke er fejl i Bredbåndsforeningen GrenaaS.net's grej og nettjeneste, kan abonnenten forpligtes til at dække Bredbåndsforeningen GrenaaS.net udgifter til fejlsøgning.

B.

Afslag i abonnementsafgiften
Hvis der opstår fejl i Bredbåndsforeningen GrenaaS.net's nettjeneste, som medfører afbrydelse af abonnentens adgang til nettjenesten, foretager Bredbåndsforeningen GrenaaS.net, efter skriftlig henvendelse fra abonnenten, et forholdsmæssigt afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode, dog kun hvis abonnentens adgang til nettjenesten har været afbrudt i mere end 5 døgn i træk. Beløbet fratrækkes ved en efterfølgende opkrævning af abonnementsafgift.

C.

Erstatningsansvar
Bredbåndsforeningen GrenaaS.net er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net eller nogen, som foreningen har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger:

1.

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net nettjeneste i forbindelse med foranstaltninger, som skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager, eller som er pålagt af tilsynsmyndighederne, medmindre Bredbåndsforeningen GrenaaS.net har forsømt at begrænse ulemperne herved.

2.

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af at nettjenesten ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende, medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed.

3.

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til abonnenter eller som følge af abonnentens tab af personlige data eller installeret software.

4.

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til abonnenters data og/eller systemer.

D.

Force majeure
Bredbåndsforeningen GrenaaS.net er ikke forpligtet til at betale erstatning, jvf. pkt. 16.C, såfremt en evt. manglende levering eller en evt. afbrydelse m.v. skyldes forhold uden for Bredbåndsforeningen GrenaaS.net kontrol, herunder - men ikke begrænset til - lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, - herunder også strejke og lockout blandt Bredbåndsforeningen GrenaaS.net egne medarbejdere.

14.

Overdragelse af abonnementsaftalen
Abonnenter kan med Bredbåndsforeningen GrenaaS.net samtykke overdrage abonnementsaftalen til et andet medlem af foreningen, jvf. pkt. 2. Bredbåndsforeningen GrenaaS.net kan forlange, at både den hidtidige og den fremtidige abonnent skriftligt tiltræder overdragelsen. Bredbåndsforeningen GrenaaS.net kan endvidere forlange, at den hidtidige abonnent betaler forfalden gæld.
Aftalen kan overdrages med samme varsel, som gælder for opsigelse af abonnementsaftalen, jvf. pkt. 15. Den fremtidige abonnent hæfter i henhold til abonnementsaftalen for alle betalingsforpligtelser, der eksisterer på overdragelsestidspunktet.
Bredbåndsforeningen GrenaaS.net opgør på anmodning foreningens mellemværende med den hidtidige abonnent på tidspunktet for overdragelsen. Hæftelsen overfor Bredbåndsforeningen GrenaaS.net påhviler dog fortsat den fremtidige abonnent. Foreningen er berettiget til at opkræve et gebyr for opgørelsen af den fremtidige abonnent.
Bredbåndsforeningen GrenaaS.net kan til enhver tid overdrage tilslutnings- og abonnementsaftalen med et medlem til en anden forening i Bredbåndsforeningen GrenaaS.net.

15.

Uopsigelighedsperiode og opsigelse
Abonnementsaftalen er uopsigelig i 6 måneder fra aftaleindgåelsen, og løber herefter automatisk videre. Abonnenten kan herefter opsige oprettelses- og abonnementsaftalen til udgangen af løbende måned +1 kalendermåned.
Hvis abonnenten ønsker at opsige sit abonnement, men endnu er bundet af uopsigelighedsperioden, kan abonnenten dog godt opsige abonnementsaftalen hvis Bredbåndsforeningen GrenaaS.net's varsler ændringer i vilkår og priser, jvf. pkt. 17, men kun inden udgangen af ændringens varslingsperiode, og denne skal være på mindst 10 arbejdsdage. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående varsel, kan dog ikke begrunde opsigelse i uopsigelighedsperioden.
Bredbåndsforeningen GrenaaS.net opgør parternes mellemværende på tidspunktet for aftalens udløb og foretager refusion eller opkrævning af et eventuelt differencebeløb, hvis dette overstiger 25 kr.
Abonnenters data fra eventuelle hjemmesider og elektroniske postkasser kan, med mindre andet aftales, slettes 45 dage efter afbrydelsen af abonnentens adgang til nettjenesten, herunder 45 dage efter abonnementsaftalens ophør. Bredbåndsforeningen GrenaaS.net kan herefter ikke genetablere data, som er slettet. Bredbåndsforeningen GrenaaS.net kan endvidere ikke herefter reservere medlemmets hjemmesideadresser og mailadresser.
Bredbåndsforeningen GrenaaS.net kan opsige aftalen uden varsel, hvis abonnentens adgang til nettet er afbrudt som følge af misligholdelse i henhold til pkt. 15.B.
Bredbåndsforeningen GrenaaS.net kan i øvrigt opsige abonnementsaftalen eller dele heraf med mindst 1 måneds varsel, herunder hvis Bredbåndsforeningen GrenaaS.net ophører med at udbyde nettjenesten.
Hvis Bredbåndsforeningen GrenaaS.net helt eller delvist ophører med at udbyde abonnementsformer eller tillægstjenester, funktioner eller faciliteter, kan Bredbåndsforeningen GrenaaS.net opsige pågældende abonnementsaftaler, eller dele heraf, med 1 måneds varsel.

16.

Driftssikkerhed og ændringer af nettjenesten
Bredbåndsforeningen GrenaaS.net er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af foreningens nettjeneste for at sikre en tilfredsstillende drift heraf, eller for at imødekomme myndighedskrav. Bredbåndsforeningen GrenaaS.net skal tilstræbe at informere abonnenter om ændringer med passende varsel, hvis foreningen skønner, at ændringen har væsentlig betydning for abonnenters brug af nettjenesten.
Nettjenestens tekniske egenskaber samt nettets særlige karakter betyder, at der kan forekomme udsving i kommunikationshastigheden via nettjenesten.
Bredbåndsforeningen GrenaaS.net forbeholder sig ret til i særlige tilfælde midlertidigt at begrænse mulighederne for anvendelse af nettjenesten på grund af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold.

17.

Ændring af vilkår og priser
Bredbåndsforeningen GrenaaS.net kan ændre disse abonnementsvilkår, eventuelle særskilte tillægsvilkår for tillægstjenester, funktioner og faciliteter, eventuelle særskilte tillægsvilkår for abonnementsformer samt oprettelsesbeløb og abonnementsafgifter, med et varsel på 1 måned.
Ændringerne meddeles abonnenterne gennem medlems og abonnent information på www.grenaas.net. Som et supplement eller som et alternativ kan Bredbåndsforeningen GrenaaS.net underrette medlemmerne og abonnenter ved fremsendelse af skriftlig meddelelse, herunder e-post.
Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder for eksempel generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden forudgående varsel.
Ændring af særlige afgifter, gebyrer m.v. kan ske uden varsel.

18.

Tvister
I tilfælde af tvist mellem abonnenten og Bredbåndsforeningen GrenaaS.net om forhold, der udspringer af tilslutnings- og abonnementsaftalen, kan medlemmet klage til Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Bredbåndsforeningen GrenaaS.net træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet.
Bredbåndsforeningen GrenaaS.net's afgørelse kan indbringes for www.teleanke.dk. Hvis Teleankenævnet ikke finder at have kompetence til at behandle en indbragt klage, vil Teleankenævnet i muligt omfang oversende klagen til den rette myndighed.
Tvister kan endvidere af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom.

19.

Ikrafttrædelse
Disse vilkår træder i kraft den 26. august 2016.

20.

Nærmere information
Man kan deltage i IT-arrangementer i foreningens Bøvl-værksteder ud over Djursland.
Man finder yderligere oplysninger om Bredbåndsforeningen og dens aktiviteter på www.grenaas.net

Man kan skrive til foreningen via kontakt@grenaas.net eller bestyrelsen@grenaas.net

Man kan ringe til foreningen på 60 250 250 hverdage 10-16