GrenaaS.net

Egnsnettene på Djursland

Postboks 199 - 8500 Grenaa - Tlf: 60 250 250

Vedtægtsændringsforslag til ekstraordinær generalforsamling

140406

På den ordinære generalforsamling den 20/02-2006 nåede vi at vedtage følgende ændringer af vedtægterne:


§1 stk. 2 blev ændret til:

Foreningen er en praktisk, organisatorisk og økonomisk selvstændig forening med hjemsted i Grenaa by og opland på Djursland.


§1 stk. 3 blev tilføjet:

Foreningens adresse er hos foreningens kasserer.


§2 stk. 1. blev til:

Foreningen er en ukommerciel og almennyttig forening, der med frivilligt arbejde skal fremme:
• etableringen af højhastighedsegnsnet med internetadgang på rimelige vilkår for alle i den gamle Grenaa kommune.
• dannelsen af åbne IT-selvhjælpsmiljøer - evt. med eget værksted.
• koordineringen og samarbejdet med alle lokale bredbåndsinitiativer i foreningens virkeområde.
• udvikling af et egnswebsted for alle borgere i GrenaaS.net der kan forbindes med andre egnswebsteder i en samlet webportal med diverse tjenester for alle på hele Djursland.


§2 stk. 2 fik flg. indhold:

Foreningen skal søge at prioritere udbredelsen til de områder der ikke er dækket på anden vis.


Følgende forslag til yderligere ændringer fra bestyrelsemedlem Rune S fremlægges hermed for den ekstraordinære generalforsamling som foregår i EDB-rummet nær indgangen fra Århusvej, på Grenaa Tekniske Skole, fredag d. 21/4-06 kl. 19.00:


§4 ændres til:

1. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år. For at undgå en situation, hvor hele bestyrelsen udskiftes på en gang, er 3 på valg i ulige år og 4 i lige år. Formand og kasserer må ikke afgå samme år, og det skal samtidigt tilstræbes, at formand og næstformand ikke er på valg samme år.

2. Der vælges herudover 2 suppleanter for en 1-årig periode.

3. Bestyrelsen består af 7 - alternativt 5 - medlemmer. Bestyrelsens poster beklædes af repræsentanter valgt blandt de fremmødte på den årlige generalforsamling.

4. Udgår et bestyrelsesmedlem i utide, skal foreningen beslutte sig for en ny repræsentant i bestyrelsen. I fald der ikke er valgt suppleanter til bestyrelsen, supplerer bestyrelsen sig selv med et medlem af foreningen, indtil et nyt bestyrelsesmedlem kan vælges på næste generalforsamling.

5. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

6. Alle bestyrelsens medlemmer er pr. definition medlemmer i DjurslandS.net's repræsentantskab, og bestyrelsens formand skal repræsentere GrenaaS.net i hovedbestyrelsen for DjurslandS.net. (Hvis det ønskes, kan bestyrelsen udpege et andet bestyrelsesmedlem som dens repræsentant i bestyrelsen for DjurslandS.net). Medlemmer af bestyrelsen behøves ikke nødvendigvis at have bopæl i Grenaa Kommune.

7. Bestyrelsens møder er generelt åbne for alle, således at alle med interesse for foreningens arbejde kan deltage, dog uden stemmeret. Bestyrelsen kan vælge at holde lukkede møder.

8. Suppleanter til bestyrelsen har ret til at deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

9. Bestyrelsens opgaver er:
1. At sikre, at driften af GrenaaS.net sker efter sunde forretningsmæssige principper.
2. At fremme foreningens formål gennem situationsanalyse, prioritering og igangsættelse af relevante initiativer.
3. At koordinere og fremme de forskellige bredbåndsinitiativer i foreningens virkeområde.
4. At formidle samarbejde og informationsudveksling imellem GrenaaS.net og de øvrige lokale foreninger, der samarbejder gennem DjurslandS.net.

10. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig flertalsbeslutning. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

11. Beslutning træffes ved hemmelig afstemning hvis blot et medlem ønsker dette.

12. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, uddelegere særlige arbejdsopgaver samt indkalde medlemmer eller andre til deltagelse i bestyrelsesmøder.

13. Bestyrelsen tilrettelægger selv sit arbejde og forretningsorden.

14. Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der føres en beslutningsprotokol.


§ 5 stk. 5 ændres til:

"Deltagelse i afstemninger kræver personligt fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt."


§ 5 stk. 8 ændres til:

Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal som minimum omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Valg af referent.
4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse.
6. Fastsættelse af kontingent m.m.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg af:
a. Formand.
b. Kasserer.
c. Sekretær.
d. Bestyrelsesmedlemmer.
e. Suppleanter.
f. 2 revisorer.
g. 1 revisorsuppleant.
10. Eventuelt.


§6 ændres til:

§6 Medlemmer

6.1 Medlemmer i Bredbåndforeningen GrenaaS.net er de enkeltpersoner, husstande, virksomheder, institutioner, foreninger m.m., der er koblet
på Bredbåndforeningen GrenaaS.net, samt dem, der over for bestyrelsen har tilkendegivet at de ønsker en opkobling til Bredbåndforeningen GrenaaS.net.

6.2 Medlemskontigentets, indskuds og abonnentudgifternes størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling, for tilsluttede som ikke tilsluttede.

6.3 Medlemmer af Bredbåndforeningen GrenaaS.net kan udmelde sig med 3 måneders varsel, dog skal abonnenter overholde de til en hver tid gældende abonnementsvilkår.

6.4 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt:
· Medlemmes handlemåde skader Bredbåndforeningen GrenaaS.net.
· Medlemmet trods påkrav ikke betaler skyldigt kontingent, indskud eller abonnement.

6.5 Ekskluderede medlemmer kan kræve eksklusionen afgjort ved først kommende generalforsamling, der med simpelt flertal kan vedtage at fastholde eller forkaste eksklusionen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ O ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mød nu op kære medlemmer og deltag !

Venlig hilsen
Bjarke Nielsen
Formand GrenaaS.net


Følgende forslag til yderligere ændringer fra bestyrelsemedlem Rune S fremlægges hermed for den ekstraordinære generalforsamling som foregår i EDB-rummet nær indgangen fra Århusvej, på Grenaa Tekniske Skole, fredag d. 21/4-06 kl. 19.00:


§4 ændres til:

1. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år. For at undgå en situation, hvor hele bestyrelsen udskiftes på en gang, er 3 på valg i ulige år og 4 i lige år. Formand og kasserer må ikke afgå samme år, og det skal samtidigt tilstræbes, at formand og næstformand ikke er på valg samme år.

2. Der vælges herudover 2 suppleanter for en 1-årig periode.

3. Bestyrelsen består af 7 - alternativt 5 - medlemmer. Bestyrelsens poster beklædes af repræsentanter valgt blandt de fremmødte på den årlige generalforsamling.

4. Udgår et bestyrelsesmedlem i utide, skal foreningen beslutte sig for en ny repræsentant i bestyrelsen. I fald der ikke er valgt suppleanter til bestyrelsen, supplerer bestyrelsen sig selv med et medlem af foreningen, indtil et nyt bestyrelsesmedlem kan vælges på næste generalforsamling.

5. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

6. Alle bestyrelsens medlemmer er pr. definition medlemmer i DjurslandS.net's repræsentantskab, og bestyrelsens formand skal repræsentere GrenaaS.net i hovedbestyrelsen for DjurslandS.net. (Hvis det ønskes, kan bestyrelsen udpege et andet bestyrelsesmedlem som dens repræsentant i bestyrelsen for DjurslandS.net). Medlemmer af bestyrelsen behøves ikke nødvendigvis at have bopæl i Grenaa Kommune.

7. Bestyrelsens møder er generelt åbne for alle, således at alle med interesse for foreningens arbejde kan deltage, dog uden stemmeret. Bestyrelsen kan vælge at holde lukkede møder.

8. Suppleanter til bestyrelsen har ret til at deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

9. Bestyrelsens opgaver er:
1. At sikre, at driften af GrenaaS.net sker efter sunde forretningsmæssige principper.
2. At fremme foreningens formål gennem situationsanalyse, prioritering og igangsættelse af relevante initiativer.
3. At koordinere og fremme de forskellige bredbåndsinitiativer i foreningens virkeområde.
4. At formidle samarbejde og informationsudveksling imellem GrenaaS.net og de øvrige lokale foreninger, der samarbejder gennem DjurslandS.net.

10. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig flertalsbeslutning. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

11. Beslutning træffes ved hemmelig afstemning hvis blot et medlem ønsker dette.

12. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, uddelegere særlige arbejdsopgaver samt indkalde medlemmer eller andre til deltagelse i bestyrelsesmøder.

13. Bestyrelsen tilrettelægger selv sit arbejde og forretningsorden.

14. Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der føres en beslutningsprotokol.


§ 5 stk. 5 ændres til:

"Deltagelse i afstemninger kræver personligt fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt."


§ 5 stk. 8 ændres til:

Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal som minimum omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Valg af referent.
4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
5. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse.
6. Fastsættelse af kontingent m.m.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg af:
a. Formand.
b. Kasserer.
c. Sekretær.
d. Bestyrelsesmedlemmer.
e. Suppleanter.
f. 2 revisorer.
g. 1 revisorsuppleant.
10. Eventuelt.


§6 ændres til:

§6 Medlemmer

6.1 Medlemmer i Bredbåndforeningen GrenaaS.net er de enkeltpersoner, husstande, virksomheder, institutioner, foreninger m.m., der er koblet
på Bredbåndforeningen GrenaaS.net, samt dem, der over for bestyrelsen har tilkendegivet at de ønsker en opkobling til Bredbåndforeningen GrenaaS.net.

6.2 Medlemskontigentets, indskuds og abonnentudgifternes størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling, for tilsluttede som ikke tilsluttede.

6.3 Medlemmer af Bredbåndforeningen GrenaaS.net kan udmelde sig med 3 måneders varsel, dog skal abonnenter overholde de til en hver tid gældende abonnementsvilkår.

6.4 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt:
· Medlemmes handlemåde skader Bredbåndforeningen GrenaaS.net.
· Medlemmet trods påkrav ikke betaler skyldigt kontingent, indskud eller abonnement.

6.5 Ekskluderede medlemmer kan kræve eksklusionen afgjort ved først kommende generalforsamling, der med simpelt flertal kan vedtage at fastholde eller forkaste eksklusionen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ O ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mød nu op kære medlemmer og deltag !

Venlig hilsen
Bjarke Nielsen
Formand GrenaaS.net

- Skrevet af Bjarke

www.GrenaaS.net - Kontakt (at) GrenaaS.net

Retur til GrenaaS.net