GrenaaS.net

Egnsnettene på Djursland

Postboks 199 - 8500 Grenaa - Tlf: 60 250 250

Referat fra Generalforsamlingen i Grenaas.net 24. februar 2020

290220

Mødet blev afholdt mandag den 24. februar 2020 kl 19.30 på Grenaa Tekniske Skole i kantinen. Der var 14 mødt op til generalforsamlingen, herunder foreningens revisor.

1) Valg af dirigent.
Bjarke Nielsen bød som formand velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Diltev som dirigent, hvilket blev godkendt.

Ditlev påpegede at det ikke helt var tilfældet at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, idet indkaldelsen for nogle af medlemmerne ikke er nået frem på PBS, fordi deadline for indberetning for januar var tilbagerykket for PBS, hvorfor den blev misset. Men der er imidlertid sket indkaldelse på hjemmesiden, Facebooksiden og annonce i ugeavisen.
Ditlev udbad de fremmødte tage stilling til om man ville godkende generalforsamlingens beslutningsdygtighed. Der var enstemmig tilslutning til at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

2) Valg af stemmetællere.
Ole og Mogens blev valgt som stemmetællere

3) Valg af referent.
Klavs blev valgt som referent

4) Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
Bjarke fremlagde bestyrelsens beretning, som bla omhandlede de opgaver som er i nettet og dagligdagen i nettet.Formanden sluttede med at takke de deltagende med det arbejde som de bidrager med.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

5) Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
Nettets revisor Arne startede med at beskrive revisionens opgaver i forbindelse med regnskabet, og kunne konkludere at regnskabet er retvisende og i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dog ville Arne fremhæve et forhold i regnskabet, nemlig at der var brugt et uforholdsmæssigt stort beløb på indkøb af tøj til de frivillige, som ikke umiddelbart fandtes at være hjemmel til i forhold til vedtægternes §8 stk 2, og dette var noget som foreningen således måtte tage stilling til.

Arne gennemgik desuden udvalgte forandringer i foreningens økonomi som var sket fra forrige år til sidste år. Herunder køb af fremmed arbejde, hvor der er skabt en konstruktion hvor foreningen kan give personer med perifer tilknytning til arbejdsmarkedet mulighed for at arbejde for nettet. Annoncering og deltage i messer, og indkøb af bil til at understøtte arbejdet.

Der har været overskud igen sidste år, og likviditeten er nu øget. Arne gav udtryk for at det var et godt regnskab. Og likviditeten gør at foreningen er klar til stærkere at servicere brugerne.

Klavs ønskede problemstillingen om udgiften til tøj til de frivillige drøftet. Peter gav udtryk for at det er OK, idet det er jo bla en form for profilering af nettet. Per gav også udtryk for at det var OK, men at det nok burde præciseres i vedtægterne at sådanne ting kunne være muligt. Der blev også fremført at udgiften hovedsagelig var en engangsudgift.
Dirigenten spurgte herefter om forholdet kunne godkendes. Det blev enstemmigt godkendt.

Bjarke fremlagde herefter foreningens handlingsplan, som i tre hovedpunkter opstiller det/de kommende års mere konkrete pejlemærker.

Fremlæggelsen afstedkom en række diskussioner om bla fiberforbindelsen, båndbredde, strategi for knudepunkternes placering og størrelse. Vægtningen af hastighed kontra stabilitet. Og vigtigheden af kunne følge op på opgraderingerne og optimeringen. Desuden vigtigheden af at kunne eksperimentere med nyt udstyr. Diskussionen førte til at det tredje punkt i handlingsplanen blev reformuleret af forsamlingen.

Afslutningsvis bad dirigenten forsamlingen om at godkende regnskab og handlingsplan. De blev godkendt enstemmigt.

6) Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag fra hverken medlemmer eller bestyrelse, hvorfor der ikke var noget at behandle.

7) Valg af:
a) Formand.
Dirigenten opsummerede at Tina sad som formand frem til 18. juni 2019, og Bjarke herefter.
Bjarke genopstiller og der var ikke andre som opstillede.
Dirigenten kunne derefter med akklamation erklære Bjarke genvalgt som formand

b) Bestyrelsesmedlemmer.
Gitte, Klavs og Svend Allermand er på valg. Klavs ønskede ikke at genopstille.
Gitte og Svend Allermand ønskede at genopstille. Og desuden ønskede Kenni, Per og Jesper at stille op til bestyrelsen.
Der blev uddelt stemmesedler, og hvert medlem kunne nu på stemmesedlen skrive op til 3 navne, som man ville stemme på til bestyrelsen.

Mens stemmeafgivelsen og den efterfølgende stemmeoptælling foregik indtog forsamlingen en bid brød.

Dirigenten kunne herefter meddele at der var optalt 13 stemmesedler, og de tre som havde fået flest stemmer var Gitte, Svend Allermand og Kenni.

c) Suppleanter.
Per og Jesper stillede op, og da der ikke var andre, var de således valgt. Dirigenten foreslog ud fra stemmetallene fra den forudgående afstemning at Per blev 1. suppleant

d) Revisor
Samme revisor er valgt, revisionsfirmaet Kvist & Jensen.

e) Revisorsuppleant. (Hvis et revisionsfirma vælges under d. vælges ikke revisorsuppleant)
Punktet bortfalder, da der er i d) er valgt et revisionsfirma.

8) Eventuelt.
Intet.
Dirigenten kunne herefter erklære generalforsamlingen afsluttet, hvorefter bestyrelsen stillede op til det traditionelle gruppebillede.


1) Valg af dirigent.
Bjarke Nielsen bød som formand velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Diltev som dirigent, hvilket blev godkendt.

Ditlev påpegede at det ikke helt var tilfældet at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, idet indkaldelsen for nogle af medlemmerne ikke er nået frem på PBS, fordi deadline for indberetning for januar var tilbagerykket for PBS, hvorfor den blev misset. Men der er imidlertid sket indkaldelse på hjemmesiden, Facebooksiden og annonce i ugeavisen.
Ditlev udbad de fremmødte tage stilling til om man ville godkende generalforsamlingens beslutningsdygtighed. Der var enstemmig tilslutning til at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

2) Valg af stemmetællere.
Ole og Mogens blev valgt som stemmetællere

3) Valg af referent.
Klavs blev valgt som referent

4) Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
Bjarke fremlagde bestyrelsens beretning, som bla omhandlede de opgaver som er i nettet og dagligdagen i nettet.Formanden sluttede med at takke de deltagende med det arbejde som de bidrager med.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

5) Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.
Nettets revisor Arne startede med at beskrive revisionens opgaver i forbindelse med regnskabet, og kunne konkludere at regnskabet er retvisende og i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dog ville Arne fremhæve et forhold i regnskabet, nemlig at der var brugt et uforholdsmæssigt stort beløb på indkøb af tøj til de frivillige, som ikke umiddelbart fandtes at være hjemmel til i forhold til vedtægternes §8 stk 2, og dette var noget som foreningen således måtte tage stilling til.

Arne gennemgik desuden udvalgte forandringer i foreningens økonomi som var sket fra forrige år til sidste år. Herunder køb af fremmed arbejde, hvor der er skabt en konstruktion hvor foreningen kan give personer med perifer tilknytning til arbejdsmarkedet mulighed for at arbejde for nettet. Annoncering og deltage i messer, og indkøb af bil til at understøtte arbejdet.

Der har været overskud igen sidste år, og likviditeten er nu øget. Arne gav udtryk for at det var et godt regnskab. Og likviditeten gør at foreningen er klar til stærkere at servicere brugerne.

Klavs ønskede problemstillingen om udgiften til tøj til de frivillige drøftet. Peter gav udtryk for at det er OK, idet det er jo bla en form for profilering af nettet. Per gav også udtryk for at det var OK, men at det nok burde præciseres i vedtægterne at sådanne ting kunne være muligt. Der blev også fremført at udgiften hovedsagelig var en engangsudgift.
Dirigenten spurgte herefter om forholdet kunne godkendes. Det blev enstemmigt godkendt.

Bjarke fremlagde herefter foreningens handlingsplan, som i tre hovedpunkter opstiller det/de kommende års mere konkrete pejlemærker.

Fremlæggelsen afstedkom en række diskussioner om bla fiberforbindelsen, båndbredde, strategi for knudepunkternes placering og størrelse. Vægtningen af hastighed kontra stabilitet. Og vigtigheden af kunne følge op på opgraderingerne og optimeringen. Desuden vigtigheden af at kunne eksperimentere med nyt udstyr. Diskussionen førte til at det tredje punkt i handlingsplanen blev reformuleret af forsamlingen.

Afslutningsvis bad dirigenten forsamlingen om at godkende regnskab og handlingsplan. De blev godkendt enstemmigt.

6) Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag fra hverken medlemmer eller bestyrelse, hvorfor der ikke var noget at behandle.

7) Valg af:
a) Formand.
Dirigenten opsummerede at Tina sad som formand frem til 18. juni 2019, og Bjarke herefter.
Bjarke genopstiller og der var ikke andre som opstillede.
Dirigenten kunne derefter med akklamation erklære Bjarke genvalgt som formand

b) Bestyrelsesmedlemmer.
Gitte, Klavs og Svend Allermand er på valg. Klavs ønskede ikke at genopstille.
Gitte og Svend Allermand ønskede at genopstille. Og desuden ønskede Kenni, Per og Jesper at stille op til bestyrelsen.
Der blev uddelt stemmesedler, og hvert medlem kunne nu på stemmesedlen skrive op til 3 navne, som man ville stemme på til bestyrelsen.

Mens stemmeafgivelsen og den efterfølgende stemmeoptælling foregik indtog forsamlingen en bid brød.

Dirigenten kunne herefter meddele at der var optalt 13 stemmesedler, og de tre som havde fået flest stemmer var Gitte, Svend Allermand og Kenni.

c) Suppleanter.
Per og Jesper stillede op, og da der ikke var andre, var de således valgt. Dirigenten foreslog ud fra stemmetallene fra den forudgående afstemning at Per blev 1. suppleant

d) Revisor
Samme revisor er valgt, revisionsfirmaet Kvist & Jensen.

e) Revisorsuppleant. (Hvis et revisionsfirma vælges under d. vælges ikke revisorsuppleant)
Punktet bortfalder, da der er i d) er valgt et revisionsfirma.

8) Eventuelt.
Intet.
Dirigenten kunne herefter erklære generalforsamlingen afsluttet, hvorefter bestyrelsen stillede op til det traditionelle gruppebillede.


- Skrevet af Klavs

www.GrenaaS.net - Kontakt (at) GrenaaS.net

Retur til GrenaaS.net