070605

Vedtægter for Bredbåndsforeningen GrenaaS.net§1. Navn og Hjemsted

 1. Foreningens navn er ?Bredbåndsforeningen GrenaaS.net?.

 2. Foreningen er en praktisk, organisatorisk og økonomisk selvstændig forening med hjemsted i Grenaa Kommune.§2. Formål

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net er en ukommerciel og almennyttig forening, oprettet med det formål, gennem frivillig arbejdsindsats, at fremme:

 1. Etablering af højhastigheds egnsnet med internet adgang på rimelige vilkår for alle, samt at fremme samarbejdet mellem de lokale foreninger og deres brugere.

 2. Udvikling af et egns-websted for alle borgere ? der kan forbindes i en samlet web-portal med diverse tjenester for alle på hele Djursland.

 3. Dannelse af åbne IT-selvhjælps miljøer ? evt. med eget værksted.§3. Organisation

 1. Bredbåndsforeningen GrenaaS.net er en interesseorganisation for forbrugere af bredbåndsnet.

 2. Bredbåndsforeningen GrenaaS.net samarbejder jfr. §1 stk. b med DjurslandS.net.

 3. Foreningen skal søge at koordinere og samarbejde med alle lokale bredbåndsinitiativer i foreningens virkeområde, og den skal søge at koordinere sig med bredbåndsinitiativer andre steder på Djursland gennem paraplyorganisationen DjurslandS.net.§4. Bestyrelsen

 1. Bestyrelsen varetager foreningens formål.

 2. Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsens poster beklædes af repræsentanter valgt på den årlige generalforsamling.

 3. Alle bestyrelsens medlemmer er pr. definition medlemmer i DjurslandS.netīs repræsentantskab, og bestyrelsens formand skal repræsentere GrenaaS.net i hovedbestyrelsen for DjurslandS.net. (Hvis det ønskes, kan bestyrelsen udpege et andet bestyrelsesmedlem som dens repræsentant i bestyrelsen for DjurslandS.net). Medlemmer af bestyrelsen behøves ikke nødvendigvis at have bopæl i Grenaa Kommune.

 4. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

 5. Bestyrelsens medlemmer vælges normalt for to år. For at undgå en situation, hvor hele bestyrelsen udskiftes på en gang, er 3 på valg i ulige år og 4 i lige år. Formand og kasserer må ikke afgå samme år, og det skal samtidigt tilstræbes, at formand og næstformand ikke er på valg samme år.

 6. Udgår et bestyrelsesmedlem i utide, skal foreningen beslutte sig for en ny repræsentant i bestyrelsen. I fald der ikke er valgt suppleanter til bestyrelsen, supplerer bestyrelsen sig selv med et medlem af foreningen, indtil et nyt bestyrelsesmedlem kan vælges på næste generalforsamling.

 7. Suppleanter til bestyrelsen har ret til at deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

 8. Bestyrelsens opgaver er:
  1. At sikre, at driften af GrenaaS.net sker efter sunde forretningsmæssige principper.

  2. At fremme foreningens formål gennem situationsanalyse, prioritering og igangsættelse af relevante initiativer.

  3. At koordinere og fremme de forskellige bredbåndsinitiativer i foreningens virkeområde.

  4. At formidle samarbejde og informationsudveksling imellem GrenaaS.net og de øvrige lokale foreninger, der samarbejder gennem DjurslandS.net.

 9. Bestyrelsen kan nedsætte forskellige arbejdsgrupper til løsning af konkrete opgaver.

 10. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig flertalsbeslutning, men skal søge at tilgodese alle synspunkter.

 11. Beslutning træffes ved hemmelig afstemning hvis blot et medlem ønsker dette.

 12. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 13. Bestyrelsen tilrettelægger selv sit arbejde og forretningsorden.

 14. Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der føres en beslutningsprotokol.§5. Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 2. Den årlige generalforsamling skal afholdes i Grenaa Kommune inden udgangen af februar måned hvert år.

 3. På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme.

 4. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal. Se dog §9.

 5. Deltagelse i afstemninger kræver personligt fremmøde.

 6. En generalforsamling skal indkaldes med et varsel på 3 uger. Indkaldelse skal ske via e-mail til samtlige de medlemmer, der har ladet sig registrere med en gyldig e-mail adresse. Indkaldelsen til generalforsamling annonceres desuden med samme varsel på foreningens hjemmeside.

 7. Forslag til en generalforsamling fra foreningens medlemmer, skal tilsendes bestyrelsen senest 2 uger før dens afholdelse og skal offentliggøres senest 1 uge før, på foreningens hjemmeside.

 8. Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal som minimum omfatte:
  1. Valg af dirigent.

  2. Valg af referent.

  3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

  4. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse.

  5. Fastsættelse af kontingent.

  6. Behandling af indkomne forslag.

  7. Valg til bestyrelsen.

  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

  9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

  10. Eventuelt

 9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst ž af de registrerede medlemmer kræver det, eller når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt. Et krav fra medlemmerne om ekstraordinær generalforsamling skal foregå skriftligt til bestyrelsen med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Varsler omkring en ekstraordinær generalforsamling er de samme som ved en ordinær generalforsamling.§6. Medlemmer

 1. Medlemmer i GrenaaS.net er de husstande der er koblet på GrenaaS.net, samt de husstande, der over for bestyrelsen har tilkendegivet at de ønsker en opkobling til GrenaaS.net.

 2. Den ordinære generalforsamling fastsætter år for år beløbsstørrelsen for et kontingent for alle medlemmer ? aktive som passive.

 3. Medlemmer af foreningen kan udmelde sig med 6 måneders varsel til den 1. januar.§7. Tegning ? Hæftelse

 1. Foreningen forpligtes ved sin underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

 2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den i foreningen til enhver tid bestående formue.

 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.§8. Økonomi

 1. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

 2. Abonnenternes indskud og driftsbetaling skal anvendes solidarisk og fair.

 3. Indskud og driftsbetaling fastsættes ens for alle egnsnet og bredbåndsinitiativer under DjurslandS.net af dennes bestyrelse.

 4. Bestyrelsen kan træffe alle sædvanlige dispositioner som led i den daglige drift af foreningen, og den kan antage teknisk og regnskabsmæssig bistand.

 5. Bestyrelsens formand og kasserer er hver for sig berettiget til at disponere over foreningens driftskonto i forbindelse med foreningens drift. Dette gælder dog inden for et maksimum, der hvert år fastlægges i budgettet.

 6. Foreningens aktiviteter kan støttes med frivillige bidrag fra fonde, medlemmer, offentlige myndigheder og lignende ? lokalt såvel som regionalt.§9. Foreningens opløsning

 1. For at en generalforsamling kan vedtage ændringer af vedtægter eller foreningens opløsning kræves, at æ af de registrerede medlemmer er mødt, og at forslaget vedtages med mindst æ af de afgivne stemmer.

 2. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret æ af foreningens medlemmer, men forslag i henhold til §9 stk. a vedtaget med æ af de afgivne stemmer, indkaldes der med korrekt varsling til en ekstraordinær generalforsamling inden 4 uger, hvor forslaget kan vedtages med simpelt stemmeflertal uden hensyntagen til antallet af fremmødte medlemmer.

 3. I tilfælde af opløsning af foreningen, skal der søges etablering af en ny lokal forvaltning. I tilfælde af, at dette ikke lader sig gøre, skal foreningen i påkommende tilfælde tilstilles DjurslandS.net til ejendom.

 4. Foreningen kan ikke sælges, overdrages eller bortforpagtes til 3. part, men skal i påkommende tilfælde tilstilles DjurslandS.net til ejendom.§10. Ikrafttrædelse

Disse vedtægter træder i kraft øjeblikkeligt ved vedtagelse.


Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 28. februar 2005.


_________                                      __________
Formand                                          Dirigent

- Skrevet af Rune

Printvenlig version

Info


NB: Før du tilmelder dig...!

Tjek med din evt. udlejer om det er OK at der opsættes en lille modtager på facade, gavl, nedløbsrør, tag el. lign. ved din bolig.

Kontakt

Grenaas.net er djursnettet i Grenaa-området.
Da nettet drives af frivillige ydes der fremover kun SUPPORT hvis du skriver til os på en af flg. måder:

1) En SMS til 60 250 250
2) En e-mail til support@grenaas.net
3) En besked på facebook.com/grenaas.net
4) En besked via kontaktformularen
5) Om opsigelse, skrives til opsigelse@grenaas.net
6) Om betaling, skrives til kasserer@grenaas.net
7) Om gratis internet, skrives til frivillig@grenaas.net, at du vil hjælpe Grenaas.net nogle timer om ugen !

Skriv i alle fald dit navn og din adresse og dit telefonnummer samt om hvad din henvendelse drejer sig.
Din sag får straks en plads i vores opgave-kø og vi tager os af den så hurtigt vi kan!

OBS: Man kan ikke lægge besked på vores telefonsvarer og den bliver heller ikke aflyttet.


Alt som er værd at vide

Alt som er værd at vide om Grenaas.net, finder du ned igennem denne kolonne, hvis ikke du kan finde det i den hvide vandrette topmenu.

Få e-mail adresse på formen mitnavn@minby.net

Alle kan bestille en (eller flere) e-mail adresse(r) ved at klikke på Admin i topmenuen og i Admin-menuen vælge Posthus.
En sådan e-mail adresse kan både bruges fra nettet som webmail her på Djurslandsportalen og/eller lokalt på din PC i et mailprogram, som f.eks. Outlook eller Thunderbird.

Her
får du vejledning i hvorledes du bruger en sådan e-mail adresse med webmail adgang her fra Djurslandsportalen.

Her
får du vejledning i hvorledes du tilføjer og bruger en sådan e-mail adresse i f.eks. Outlook Express.

En mail adresse på Djurs mailserveren koster 5 kr. pr. måned eller 30 kr. pr. halvår eller 60 kr. pr. år, og betales gennem fast overførsel fra ens netbank, så det ikke er noget man skal gå og huske på.

Opretter man en ny mailadresse får man nærmere besked om proceduren.

Betalingsservice

Tilmelding til Betalingsservice


Møder hver måned

Grenaas.net afholder sine møder på onsdage fra kl. 19.00 til ca. 21.30.

Alle møder afholdes på GTS i lærer-kantinen, på Aarhusvej 49 i Grenaa.

(Bemærk at mødestedet dog lige for tiden er virtuelt på Microsoft Teams, - så hvis du er interesseret i at deltage i et af møderne, så skriv til formand@grenaas.net og tilkendegiv din interesse, så får du tilsendt et link til at deltage 30 minutter før mødetid).

1. onsdag hver måned afholdes bestyrelsesmøder. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

2. onsdag hver måned afholdes computer-bøvl-aften, hvor alle kan få hjælp til løsning af deres bøvl med IT, computere og internet. Disse møder er for alle.

3. onsdag hver måned afholdes Tema-aften, hvor vi fordyber os i skiftende relevante emner, til gavn for nettets udvikling. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

4. onsdag hver måned afholdes hyggeaften med lidt at spise og drikke og vi får en god snak. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

På alle disse forskellige møder hjælpes vi frivillige ad med at vedligeholde, udbygge og drive Grenaas.net og dets tjenester.

Alle kan være med uanset vore individuelle forudsætninger.
Vi har det sjovt sammen og lærer gennem at skabe resultater i praksis.

Hvis du vil deltage som aktiv, så kontakt en af de andre aktive eller skriv til os på mail: frivillig@grenaas.net eller skriv en SMS til 60 250 250.


Internet-tilslutning gennem Grenaas.net

Basis-abonnement:
En husstand som på helårs-basis tilsluttes internettet gennem Grenaas.net indgår aftale om et basis-abonnement. Det giver en hurtig og ubegrænset adgang til internettet døgnet rundt - året rundt. For det bidrager en husstand med 150 kr. pr. måned fast. Dette beløb betales normalt kvartalsvis forud med 450 kr. og opkræves almindeligvis via PBS med et PBS-gebyr på 10 kr.
Der er ingen yderligere udgifter til kontingent eller opkrævningsgebyr.
Tidligere skulle nye brugere betale et tilslutnings-bidrag ved oprettelsen, men det er helt afskaffet.

Sommerhus-abonnement:
Hvis du kun benytter dit sommerhus i sommerperioden (fra påske til efterårsferien) skal du kun betale 75 kr. pr. måned året rundt. Hvis du bor hele året i sommerhuset eller du udlejer huset udenfor sommerperioden skal du betale 150 kr. pr. måned, ligesom ved en almindelig helårs-tilslutning.

Tilslutning og adgang:
Grenaas.net udlåner tilslutnings-udstyr gratis. Dette omfatter en lille trådløs udendørs tilslutnings-antenne og en trådløs indendørs router, sådan at man inde i husstanden kan være trådløst tilsluttet internet-forbindelsen.

Virksomheds-abonnement:
Mange virksomheder og institutioner vil være (og er) tilfredse med vores basis-abonnement. Har din virksomhed imidlertid ekstreme krav til oppetid på nettet, kan vi tilbyde særlige løsninger hvor vi sikrer "redundant" forbindelse (mere end en vej til internettet). Har din virksomhed andre særlige krav til internet-forbindelse kan vi skræddersy opkoblingen. Kontakt os om nærmere information.

Hastighed:
Internetforbindelsens hastighed er normalt minimum 30 Megabit pr. sekund, og oftest meget mere. Uden for "myldretid" er det ikke ualmindeligt at se 50-100 Megabit pr. sekund eller mere - både op og ned... Vi opgraderer løbende hastigheden i nettets mange forgreninger, så alle til stadighed får en hurtigere og mest mulig stabil forbindelse.

Tilkøbs-muligheder:
Basis-abonnement, sommerhus-abonnement og virksomheds-abonnement kan suppleres med de tilkøbs-muligheder som er beskrevet her under.

Betaling for hjælp til installation:
Hvis man ønsker hjælp med installation af tilslutningen opkræves man et engangs-gebyr på 299 kr. af vores eksterne hjælp, som foretager installationen for dig.

Betaling for ekstra komponenter:
I tilslutningen af et basis-abonnement indgår 20 meter netværkskabel. Har man behov for et længere kabel, et antenne-rør eller særlige beslag m.m. opkræves man en rimelig engangs-betaling for de ekstra tilslutnings-omkostninger. F.eks. kan den indendørs trådløse router som man gratis kan låne erstattes med en super god trådløs router til ekstra 695 kr. Tag kontakt til vores support og få oplysning om det som du søger...

Leje af en offentlig IP-adresse:
Der opkræves 25 kr./md. pr. offentlige IP-adresse der lejes.
(En offentlig IP-adresse gør det f.eks. muligt af have en web-server stående, som kan tilgås fra hele verden, eller at arbejde hjemmefra via en VPN-forbindelse).

Udlevering af grejet:
Du kan efter aftale få udleveret grejet og en installations-vejledning og selv installere det, men vi sender også gerne en professionel hjælp der foretager opsætningen af det nødvendige tilslutnings-grej for - som nævnt - 299 kr., og vi sender også gerne en professionel hjælp der er rutineret i at opsætte og tilslutte et hjemme-netværk. Tag kontakt og aftal nærmere.

Ved opsigelse:
Ved opsigelse skal man skrive til opsigelse@grenaas.net, hvorefter man via mail vil modtage en vejledning, bl.a. om hvor man skal aflevere det lånte grej.

Uden betaling lukkes forbindelsen:
Betaling skal ske til den første i hver betalingsmåned. Vi giver dog en rimelig betalingsfrist, men hvis en skyldig betaling ikke er modtaget senest d. 10 i en betalingsmåned så lukkes internetforbindelsen automatisk. Først når det skyldige beløb ER betalt kan forbindelsen blive genåbnet mod betaling af et administrationsgebyr på 50 kr.

Mere information:
Hvis du har brug for mere information så se under Kontakt i toppen af denne spalte, eller skriv til os her: kontakt


Om GrenaaS.net

Abonnementsbetingelser

Vedtægter for GrenaaS.net

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelse for GrenaaS.net

Adgangspunkter:
Med ca. 75 tilslutnings-antenner dækker vi i hele Grenaa by og opland samt i flg. omkringliggende landsbyer:
Hammelev
Dolmer
Enslev
Revn
Tøstrup
Pederstrup
Aalsø
Aalsrode

Kort over adgangspunkter:
Klik her og se kort over de centrale antenneplaceringer.

Billeder af adgangspunkter:
Klik her og se billeder af de centrale antenneplaceringer.

 

Nyheder

Bliv aktiv nyhedsformidler
Vi mangler frivillige, der har lyst til at arbejde med nyheder på hele Djursland. Hvis du vil give en hånd med så skriv til: redaktion (at) djurslands.net.