Referat fra Generalforsamling i Grenaas.net 18. februar 2019
260219

Mødet blev afholdt mandag den 18. februar 2019 kl. 19.30 på Grenaa Tekniske Skole. Der var mødt 15 medlemmer op.

1) Valg af dirigent
Ditlev blev valgt med akklamation
Dirigenten konstaterede herefter at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2) Valg af stemmetællere
Ole og Jesper meldte sig, i fald det skulle blive nødvendigt.

3) Valg af referent
Klavs blev valgt.

4) Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forgangne år.
Formanden (Tina) aflagde sin mundtlige beretning:


 • Generelt set har der ikke så meget aktivitet som vi ønsker, men som Ditlev siger: vi halser efter men når det!
 • Vi har etableret Knudepunktet hvor der afholdes Bøvl-aftener, Hygge med aktive og bestyrelsen, hver en gang om måneden. Det har også gjort os synlige i gadebilledet
 • Bestyrelsen har desuden ansat nogle flexjobbere
 • Den gode stemning med fornuftig, løsningsorienteret tone har indtruffet sig og fastholdt
 • Vi har i starten af sidste år haft problemer med at holde styr på supporten, det har hjulpet at lave aftale med et callcenter som kan tage imod besked og sende opgaverne videre til os.
 • Vi har haft lidt nedetid. Vi har fået redundans, og det har hjulpet på stabiliteten.
 • Vi har fået opgraderet næsten det hele, mangler nu kun meget lidt. Forskellen fra sidste gang da vi skulle opgradere til nu, er at nu har vi pengene.
 • Vi vil meget gerne arbejde mere med at få dokumenteret tingene i nettet, men også her mangler vi hænder.
 • Vi håber at det at vi er blevet tydeligere i gadebilledet på sigt kan få flere til at interessere sig for arbejdet og deltage på forskellig vis, fx med dokumentationen.
 • Vi har for kort tid siden oplevet at et af vores sendepunkter er blevet stjålet, hvilket har været en mærkelig oplevelse, både for os og for masteholderen.


Ditlev supplerer at med at deLichtenbergsvej1 pt er nede pga en misforståelse i forbindelse med renovering af den blok knudepunktet sidder på, og nu har været nede i et stykke tid. Men at vi har fået brugerne på andre knudepunkter. Der er imidlertid håb om, at det knudepunkt bliver sat op inden alt for længe

Tina fortsatte: Der har været problemer med emailen. Det er en selvstændig forening Servergruppen, som står for den, og de er i gang med at skifte serveren og sætte systemet bedre op.

5) Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.

Fremlæggelse af årsregnskab:

Revisoren, Arne, fremlagde regnskabet.
Her er nogle stikord fra fremlæggelsen:

 • Indtægterne er faldet en smule, primært pga at der ikke opkræves indskud længere
 • Driftsudgifterne er faldet betydeligt, primært pga reducerede serviceudgifter
 • Administrationen er steget, primært fordi bogføringen er flyttet fra driftudgiften til administration
 • Driftsresultatet er det største i Grenaas.nets historie.
 • Likvide beholdning øget betydeligt, og ligeledes egenkapitalen.
 • Gælden er også øget, det skyldes primært øget skyldig moms pga øget overskud, som først forfalder i året efter


Arne gennemgik herefter noterne i detaljer

Arne konkluderer ar det er et supergodt regnskab, men det afspejler også at nettets store problem er at få nogle hænder til at sætte udstyr op.

Fremlæggelse af Handlingsplan:
Formanden (Tina) fremlagde:


 • Det er lidt samme sang som ved generalforsamlingen sidste år, om at den opgradering som blev igangsat for ca 6 år siden mangler vi det sidste med. Vi prøver at købe os til professionel assistance ude i byen som vi kan betale os til. Det skal vi lige se hvordan går, men vi er forventningsfulde.
 • I år skal vi have gjort noget ved dokumentation af nettet, opbygningen op procedurer. Dels fordi det er rart for os selv, og dels for at det kan blive lettere for andre at komme ind i det her, fordi læringskurven ofte er ret stejl. Der ligger ikke en konkret plan om hvordan det skal se, men en ambition.
 • Vi skal også have mailen til at fungere bedre.
 • Ambitionen om, endnu en gang, at få et samarbejde i stand med andre net. Også de andre net har samme udfordringer med at fange nye frivillige, og det at finde ud af at finde tid til at møde endsige koordinere er svært.
 • Vi har nok tidligere været for hurtige til at nedlægge knudepunkter, og vi bør få dem op igen eller oprette nye på endnu bedre placeringer som erstatning for dem som tidligere er blevet nedlagt
 • Og så skal vi have hyggestunder i forbindelse med nye knudepunkter og generelt....


Bjarke indskød: Vil godt rose de tekniske folk i at kunne levere 100Mbit i hvert fald et sted som han er opmærksom på. Det er symbolsk vigtigt. I forhold til regeringens målsætning for 2020.

Dirigenten satte regnskab og handlingsplan til afstemning. Begge blev vedtaget enstemmigt.

6) Forslag fra medlemmerne:
Der var indkommet følgende forslag: "Er tiden kommet til formaliseret samarbejde eller sammenlægning med andre lignende net?"

Tina: Har svært ved at se at det skal kunne gavne os pt.
Svend og Peter undrede sig over forslaget, og betimeligheden ved at behandle det, når forslagsstilleren ikke ville redegøre for det på mødet.
Klavs: Mener, som Tina, men tilføjer at det er vigtigt at beholde og tage vare på det værdigrundlag som vi har i Grenå og det særegne i den måde vi behandler hinanden, og vores brugere på.
Bjarke: Tænker at det kunne give mening at lave en udredning i hvilke fordele og hvilke ulemper, som kan være med en sammenlægning, stordriftsfordele, fælles indkøb.
Tina: Forskellene er meget store rent teknisk mellem nettene.
Bjarke: Der må være synergier i at samarbejde, uden at forpligte os for vidt.
Tina: Når man indimellem har mødtes mellem nettene og taler om samarbejde, så bliver det kun ved snakken, det er nok ikke mangel på interesse, men mere mangel på kræfter
Klavs: det er vigtigt at iagttage at den lokale forankring er vigtig og den connection som er mellem mennesker lokalt og at man vil lægge arbejde i det.

Ditlev konkluderede på diskussionen: Generalforsamlingen er positiv for et konkret men i første omgang uforpligtende samarbejde, men ikke sammenlægning.

7) Valg af:
a) Formand
Tina har tænkt sig at hun skal på pension om et år, og da man skal have siddet et år i bestyrelsen for at blive formand, så vil hun kun genopstille hvis der er en som vil overveje at tage posten næste år.
Dirigenten spurgte herefter ud i forsamlingen om der var nogen som kunne overveje at komme ind som formandsføl. Der var ikke nogen som meldte sig.

Der udspandt sig herefter en diskussion af hvordan generalforsamlingen skulle håndtere den situation at der ikke var nogen som ville være formandsføl. Tina stiller sig til rådighed som fungerende formand indtil en ekstraordinær generalforsamling.

b) Bestyrelsesmedlemmer.
Svend, Morten og Ditlev er på valg
Ingen andre stillede op. De blev genvalgt

c) Suppleanter.
Efter afklaring mellem de interesserede blev det aftalt at
Kenni (1. suppleant) og Per Jensen (2. suppleant) er suppleanter.

d) Revisor
Samme revisor er valgt, revisionsfirrmaet Kvist & Jensen.

e) Revisorsuppleant. (Hvis et revisionsfirma vælges under d. vælges ikke revisorsuppleant)
Punktet bortfalder, da der er i d) er valgt et revisionsfirma.

PAUSE

8) Evt
Per Olesen spurgte til hvad vi havde tænkt med dokumentationsarbejdet. Det blev gennemgået.
Per Jensen spurgte til om suppleanterne deltager i møderne. Hvilket de gør!
Peter spurgte til hvad der sker når Ålså-skolen lukker. Morten kunne fortælle, at selve hallen, hvorfra vi får strøm, fortsætter, og det er der styr på.
Per Olesen spurgte til aktivmøderne. De fortsætter, 4. tirsdag i måneden i Knudepunktet

Dirigenten takkede for god ro og orden.

- Skrevet af Klavs

Printvenlig version

Info


NB: Før du tilmelder dig...!

Tjek med din evt. udlejer om det er OK at der opsættes en lille modtager på facade, gavl, nedløbsrør, tag el. lign. ved din bolig.

Kontakt

Grenaas.net er djursnettet i Grenaa-området.
Da nettet drives af frivillige ydes der fremover kun SUPPORT hvis du skriver til os på en af flg. måder:

1) En SMS til 60 250 250
2) En e-mail til support@grenaas.net
3) En besked på facebook.com/grenaas.net
4) En besked via kontaktformularen
5) Om opsigelse, skrives til opsigelse@grenaas.net
6) Om betaling, skrives til kasserer@grenaas.net
7) Om gratis internet, skrives til frivillig@grenaas.net, at du vil hjælpe Grenaas.net nogle timer om ugen !

Skriv i alle fald dit navn og din adresse og dit telefonnummer samt om hvad din henvendelse drejer sig.
Din sag får straks en plads i vores opgave-kø og vi tager os af den så hurtigt vi kan!

OBS: Man kan ikke lægge besked på vores telefonsvarer og den bliver heller ikke aflyttet.


Alt som er værd at vide

Alt som er værd at vide om Grenaas.net, finder du ned igennem denne kolonne, hvis ikke du kan finde det i den hvide vandrette topmenu.

Få e-mail adresse på formen mitnavn@minby.net

Alle kan bestille en (eller flere) e-mail adresse(r) ved at klikke på Admin i topmenuen og i Admin-menuen vælge Posthus.
En sådan e-mail adresse kan både bruges fra nettet som webmail her på Djurslandsportalen og/eller lokalt på din PC i et mailprogram, som f.eks. Outlook eller Thunderbird.

Her
får du vejledning i hvorledes du bruger en sådan e-mail adresse med webmail adgang her fra Djurslandsportalen.

Her
får du vejledning i hvorledes du tilføjer og bruger en sådan e-mail adresse i f.eks. Outlook Express.

En mail adresse på Djurs mailserveren koster 5 kr. pr. måned eller 30 kr. pr. halvår eller 60 kr. pr. år, og betales gennem fast overførsel fra ens netbank, så det ikke er noget man skal gå og huske på.

Opretter man en ny mailadresse får man nærmere besked om proceduren.

Betalingsservice

Tilmelding til Betalingsservice


Møder hver måned

Grenaas.net afholder sine møder på onsdage fra kl. 19.00 til ca. 21.30.

Alle møder afholdes på GTS i lærer-kantinen, på Aarhusvej 49 i Grenaa.

(Bemærk at mødestedet dog lige for tiden er virtuelt på Microsoft Teams, - så hvis du er interesseret i at deltage i et af møderne, så skriv til formand@grenaas.net og tilkendegiv din interesse, så får du tilsendt et link til at deltage 30 minutter før mødetid).

1. onsdag hver måned afholdes bestyrelsesmøder. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

2. onsdag hver måned afholdes computer-bøvl-aften, hvor alle kan få hjælp til løsning af deres bøvl med IT, computere og internet. Disse møder er for alle.

3. onsdag hver måned afholdes Tema-aften, hvor vi fordyber os i skiftende relevante emner, til gavn for nettets udvikling. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

4. onsdag hver måned afholdes hyggeaften med lidt at spise og drikke og vi får en god snak. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

På alle disse forskellige møder hjælpes vi frivillige ad med at vedligeholde, udbygge og drive Grenaas.net og dets tjenester.

Alle kan være med uanset vore individuelle forudsætninger.
Vi har det sjovt sammen og lærer gennem at skabe resultater i praksis.

Hvis du vil deltage som aktiv, så kontakt en af de andre aktive eller skriv til os på mail: frivillig@grenaas.net eller skriv en SMS til 60 250 250.


Internet-tilslutning gennem Grenaas.net

Basis-abonnement:
En husstand som på helårs-basis tilsluttes internettet gennem Grenaas.net indgår aftale om et basis-abonnement. Det giver en hurtig og ubegrænset adgang til internettet døgnet rundt - året rundt. For det bidrager en husstand med 150 kr. pr. måned fast. Dette beløb betales normalt kvartalsvis forud med 450 kr. og opkræves almindeligvis via PBS med et PBS-gebyr på 10 kr.
Der er ingen yderligere udgifter til kontingent eller opkrævningsgebyr.
Tidligere skulle nye brugere betale et tilslutnings-bidrag ved oprettelsen, men det er helt afskaffet.

Sommerhus-abonnement:
Hvis du kun benytter dit sommerhus i sommerperioden (fra påske til efterårsferien) skal du kun betale 75 kr. pr. måned året rundt. Hvis du bor hele året i sommerhuset eller du udlejer huset udenfor sommerperioden skal du betale 150 kr. pr. måned, ligesom ved en almindelig helårs-tilslutning.

Tilslutning og adgang:
Grenaas.net udlåner tilslutnings-udstyr gratis. Dette omfatter en lille trådløs udendørs tilslutnings-antenne og en trådløs indendørs router, sådan at man inde i husstanden kan være trådløst tilsluttet internet-forbindelsen.

Virksomheds-abonnement:
Mange virksomheder og institutioner vil være (og er) tilfredse med vores basis-abonnement. Har din virksomhed imidlertid ekstreme krav til oppetid på nettet, kan vi tilbyde særlige løsninger hvor vi sikrer "redundant" forbindelse (mere end en vej til internettet). Har din virksomhed andre særlige krav til internet-forbindelse kan vi skræddersy opkoblingen. Kontakt os om nærmere information.

Hastighed:
Internetforbindelsens hastighed er normalt minimum 30 Megabit pr. sekund, og oftest meget mere. Uden for "myldretid" er det ikke ualmindeligt at se 50-100 Megabit pr. sekund eller mere - både op og ned... Vi opgraderer løbende hastigheden i nettets mange forgreninger, så alle til stadighed får en hurtigere og mest mulig stabil forbindelse.

Tilkøbs-muligheder:
Basis-abonnement, sommerhus-abonnement og virksomheds-abonnement kan suppleres med de tilkøbs-muligheder som er beskrevet her under.

Betaling for hjælp til installation:
Hvis man ønsker hjælp med installation af tilslutningen opkræves man et engangs-gebyr på 299 kr. af vores eksterne hjælp, som foretager installationen for dig.

Betaling for ekstra komponenter:
I tilslutningen af et basis-abonnement indgår 20 meter netværkskabel. Har man behov for et længere kabel, et antenne-rør eller særlige beslag m.m. opkræves man en rimelig engangs-betaling for de ekstra tilslutnings-omkostninger. F.eks. kan den indendørs trådløse router som man gratis kan låne erstattes med en super god trådløs router til ekstra 695 kr. Tag kontakt til vores support og få oplysning om det som du søger...

Leje af en offentlig IP-adresse:
Der opkræves 25 kr./md. pr. offentlige IP-adresse der lejes.
(En offentlig IP-adresse gør det f.eks. muligt af have en web-server stående, som kan tilgås fra hele verden, eller at arbejde hjemmefra via en VPN-forbindelse).

Udlevering af grejet:
Du kan efter aftale få udleveret grejet og en installations-vejledning og selv installere det, men vi sender også gerne en professionel hjælp der foretager opsætningen af det nødvendige tilslutnings-grej for - som nævnt - 299 kr., og vi sender også gerne en professionel hjælp der er rutineret i at opsætte og tilslutte et hjemme-netværk. Tag kontakt og aftal nærmere.

Ved opsigelse:
Ved opsigelse skal man skrive til opsigelse@grenaas.net, hvorefter man via mail vil modtage en vejledning, bl.a. om hvor man skal aflevere det lånte grej.

Uden betaling lukkes forbindelsen:
Betaling skal ske til den første i hver betalingsmåned. Vi giver dog en rimelig betalingsfrist, men hvis en skyldig betaling ikke er modtaget senest d. 10 i en betalingsmåned så lukkes internetforbindelsen automatisk. Først når det skyldige beløb ER betalt kan forbindelsen blive genåbnet mod betaling af et administrationsgebyr på 50 kr.

Mere information:
Hvis du har brug for mere information så se under Kontakt i toppen af denne spalte, eller skriv til os her: kontakt


Om GrenaaS.net

Abonnementsbetingelser

Vedtægter for GrenaaS.net

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelse for GrenaaS.net

Adgangspunkter:
Med ca. 75 tilslutnings-antenner dækker vi i hele Grenaa by og opland samt i flg. omkringliggende landsbyer:
Hammelev
Dolmer
Enslev
Revn
Tøstrup
Pederstrup
Aalsø
Aalsrode

Kort over adgangspunkter:
Klik her og se kort over de centrale antenneplaceringer.

Billeder af adgangspunkter:
Klik her og se billeder af de centrale antenneplaceringer.

 

Nyheder

Bliv aktiv nyhedsformidler
Vi mangler frivillige, der har lyst til at arbejde med nyheder på hele Djursland. Hvis du vil give en hånd med så skriv til: redaktion (at) djurslands.net.