GrenaaS.nets ordinære generalforsamling 2007
010407

Efter at den oprindeligt planlagte generalforsamling måtte aflyses pga snestorm blev den ordinære generalforsamling i GrenaaS.net afholdt den 22. marts 2007 kl 19.00 på GTS.


Her er referatet fra generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent.

Niels Ole.
Generalforsamlingen er indkaldt den 9. marts efter at den tidligere rettidigt indkaldte forsamling var aflyst efter snestormen.
Der var ingen invendinger mod generalforsamlingens efterfølgende indkaldelse, og der var ingen invendinger mod at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Dirrigenten konstaterede hermed at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

2. valg af stemmetællere.

Blev ikke anset for nødvendig

3. valg af referent.

Klavs

4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.

Bjarke berettede som formand:
Der har været en betydelig vækst i GrenaaS.net siden for et års tid siden, hvor cellen i Aalsø blev lavet og Aalsrode kom til.

Vi er slet ikke så dygtige som vi gerne vil være,- det gælder både organisatorisk og teknisk. Engagementet af de frivllige aktive er sværere her i byen. Vi kan lade os inspirere af andre nets måde at gøre det på. Niels Oles engagement i Ålsrode bør være en model for fremtidigt engagement af de aktive.

GrenaaS.net er nu tilstede i følgende områder:

 • Hammelev
 • Enslev
 • TV-masten
 • Kalkværket
 • Grønnegade (som dog snart skal forsynes af Kalkværket)
 • Stenaline-bygning på havnen (herfra er etableret en testcelle med lavhastigheds båndbredde, hvor vi skal lære hvordan vi håndterer gæster i nettet)
 • Radio Djursland masten
 • GTS - som også fungerer som hovedknudpunkt
 • Aalsø
 • Homå henter lejlighedsvis net fra Aalsømasten, hvis de har problemer med leveringen fra E9.
 • Ålsrode, hvor der er etableret yderligere 2 celler.
 • Enslev
 • Fodboldskolen (som også er udbygget med indendørs net)
Vi har meget konkrete initiativer igang for yderligere antenneplaceringer i Grenaa, og også i Revn.

GrenaaS.net er gennem Networking Djursland initiativet kommet i et godt samarbejde med Grenaa Byantenne som bla omfatter forsøg med tv-streaming ud gennem landskabsnettet.

Her i GrenaaS.net er vi spydspidsen i udviklingen af højhastighedsløsninger på trods af (eller måske snarere på grund af) at vi er "det lille net".

Vi er igang med at transformere til en ny IP-infrastruktur. Det bør kunne foregå ret smertefrit fordi vi kan håndtere flere subnet samtidigt.

I den tidligste fase blev der ydet en kæmpeindsats af Jimmi. Der kom en ny bestyrelse på den tidligere ekstraordinære generalforsamling 21. april 2006.Grenaas net er i høj grad baseret på Bøvlmiljøet, og har kunnet trække på de ansatte i Bøvlmiljøet.

Vi har også haft en runde i forsamlingshusene i årets løb, som skabte en vis interesse. Netbyggerworkshoppen torsdag aften har nu udviklet sig til nærmere at fungere som aktivmøder.

Fremtiden:

 • bestyrelsen har truffet en principbeslutning om at at etablere gratis (lav-)båndbreddebegrænset adgang i Grenaa.
 • Bestyrelsen vil etablere alle nye celler i Grenaa By på højhastigheds A-standard-brugergrej.
 • Vi skal gerne have involveret så mange skuldre som muligt, gerne i form af deltagelse i en periode på aktivmødeaftenenerne torsdag.
Hermed sluttede formandens beretning.

Niels Ole efterlyse større fokus på at få de eksisterende brugere til at køre, og henviste bla til gentagne ip-konflikter.

Mikkel mente at bestyrelsen skal have fokus på, at der skal skabes fornuftig kvalitet for de eksisterende brugere der er, og dem man får.

Bjake mener ikke at der er en konflikt mellem at skabe den tilstrækkelige kvalitet og at forfølge mere langtsigtede mål. Løsningen består i at vi i den nærmeste fremtid skal have involveret så mange at det ikke bliver et problem at løse de tekniske problemer som opstår.

Flemming byder Mikkel velkommen som aktiv.
Der var en del diskussion om vedligeholdelsen af den teknisk dokumentation og enighed om at den skulle forbedres. Rune fra bestyrelsen har tilvejebragt et værktøj hvormed det kan ske.

5. Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.

Arne fremlagde:
Revisionspåtegningen har ikke givet anledning til forbehold.

Regnskabet udviser et underskuddet på godt 90 kkr, som Arne dog hverken opfatter afskrækkende eller problematisk. Det har været almindeligt for alle de eksisterende egnsnet at have haft betydelige underskud (væsentligt større end dette) i deres første år.

Regnskabet blev godkendt.

Der er ikke udarbejdet budget for 2007.

Mikkel mente at der SKAL ligge et budget.

Klavs redegjorde for at det er en del af bestyrelsens handlingsplan at vi begynder at afdrage 6kkr/md af gælden.

Dirrigenten konkluderede at handlingsplanen er præsenteret tidligere under bestyrelsens beretning.

6. Fastsættelse af kontingent, sponsorater m.m.

Der opkræves (i modsætning til de fleste andre egnsnet) ikke kontngent, opkrævningsgebyr eller lign i Grenaas.net

Tina Foreslår kontigent. Der var ikke opbakning til dette forslag.

Bestyrelsens varierende udmeldinger om mulighederne for afdragsordninger blev diskuteret, og det blev klargjort at afdragsordningen ikke er en likviditetsmæssig belastning for Grenaas.net

7. Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen

8. Valg af:

8.1. Formand.
Bjarke blev genvalgt uden modkandidater.

8.2. Bestyrelsesmedlemmer.
Stefan, Rune, Jimmi er ikke på valg og fortsætter.
Tina og Peter ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen.
Connie er udtrådt af bestyrelsen.

Der skal vælges 3 til bestyrelsen:
Klavs, Mikkel og Ove vælges.

8.3. Suppleanter.
Bjarne Nielsen, Tina og Peter.

8.4. Revisor.
Arne blev valgt.

8.5. Revisorsuppleant.
Generalforsamlingen accepterer at Quist & Jensen er revisorsupleant.

9. Eventuelt

Niels Ole foreslog at Aalsø og Aalsrode slås sammen til et område mht grejudlevering.

Mikkel konstaterede at hjemmesiden ikke skriger på nye medlemmer.

- Skrevet af Klavs

Printvenlig version

Info

Info


Kig ind på vores kommende hjemmeside

Klik på linket og se dig om: https://www.grenaasnet.dk

NB: Før du tilmelder dig...!

Tjek med din evt. udlejer om det er OK at der opsættes en lille modtager på facade, gavl, nedløbsrør, tag el. lign. ved din bolig.

Kontakt

Grenaas.net er djursnettet i Grenaa-området.
Da nettet drives af frivillige ydes der fremover kun SUPPORT hvis du skriver til os på en af flg. måder:

1) En SMS til 60 250 250
2) En e-mail til support@grenaas.net
3) En besked på facebook.com/grenaas.net
4) En besked via kontaktformularen
5) Om opsigelse, skrives til opsigelse@grenaas.net
6) Om betaling, skrives til kasserer@grenaas.net
7) Om gratis internet, skrives til frivillig@grenaas.net, at du vil hjælpe Grenaas.net nogle timer om ugen !

Skriv i alle fald dit navn og din adresse og dit telefonnummer samt om hvad din henvendelse drejer sig.
Din sag får straks en plads i vores opgave-kø og vi tager os af den så hurtigt vi kan!

OBS: Man kan ikke lægge besked på vores telefonsvarer og den bliver heller ikke aflyttet.


Alt som er værd at vide
Alt som er værd at vide om Grenaas.net, finder du ned igennem denne kolonne, hvis ikke du kan finde det i den hvide vandrette topmenu.

Få e-mail adresse på formen mitnavn@minby.net
Alle kan bestille en (eller flere) e-mail adresse(r) ved at klikke på Admin i topmenuen og i Admin-menuen vælge Posthus.
En sådan e-mail adresse kan både bruges fra nettet som webmail her på Djurslandsportalen og/eller lokalt på din PC i et mailprogram, som f.eks. Outlook eller Thunderbird.

Her
får du vejledning i hvorledes du bruger en sådan e-mail adresse med webmail adgang her fra Djurslandsportalen.

Her
får du vejledning i hvorledes du tilføjer og bruger en sådan e-mail adresse i f.eks. Outlook Express.

En mail adresse på Djurs mailserveren koster 5 kr. pr. måned eller 30 kr. pr. halvår eller 60 kr. pr. år, og betales gennem fast overførsel fra ens netbank, så det ikke er noget man skal gå og huske på.

Opretter man en ny mailadresse skal man selv derefter gå i sin netbank og oprette en automatisk "Fast Overførsel" af det relevante beløb for den af de ovenfor nævnte betalings perioder som man vælger at anvende. Beløbet skal sendes til djurs-domaenerne.dk's bankkonto: Bank reg. nr. 9343 Kontonummer: 4504310973. Vælg indstillingen "ingen tidsbegrænsning". Man kan selv slette denne faste betaling hvis man senere opgiver sin mailadresse.

PS1: Du skal fremover bruge dette link for at komme ind i din mailkonto via webmail:

https://webmail.djurs.net

PS2: Og for at ændre din adgangskode eller videresende dine mail skal du fremover bruge dette link:

https://mailadmin.djurs.net/users/login.phpBetalingsservice

Tilmelding til Betalingsservice


Møder hver måned

Grenaas.net afholder sine møder på onsdage fra kl. 19.00 til ca. 21.30.

Alle møder afholdes på GTS i lærer-kantinen, på Aarhusvej 49 i Grenaa.

(Bemærk at mødestedet dog lige for tiden er virtuelt på Microsoft Teams, - så hvis du er interesseret i at deltage i et af møderne, så skriv til formand@grenaas.net og tilkendegiv din interesse, så får du tilsendt et link til at deltage 30 minutter før mødetid).

1. onsdag hver måned afholdes bestyrelsesmøder. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

2. onsdag hver måned afholdes computer-bøvl-aften, hvor alle kan få hjælp til løsning af deres bøvl med IT, computere og internet. Disse møder er for alle.

3. onsdag hver måned afholdes Tema-aften, hvor vi fordyber os i skiftende relevante emner, til gavn for nettets udvikling. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

4. onsdag hver måned afholdes hyggeaften med lidt at spise og drikke og vi får en god snak. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

På alle disse forskellige møder hjælpes vi frivillige ad med at vedligeholde, udbygge og drive Grenaas.net og dets tjenester.

Alle kan være med uanset vore individuelle forudsætninger.
Vi har det sjovt sammen og lærer gennem at skabe resultater i praksis.

Hvis du vil deltage som aktiv, så kontakt en af de andre aktive eller skriv til os på mail: frivillig@grenaas.net eller skriv en SMS til 60 250 250.


Internet-tilslutning gennem Grenaas.net
Basis-abonnement:
En husstand som på helårs-basis tilsluttes internettet gennem Grenaas.net indgår aftale om et basis-abonnement. Det giver en hurtig og ubegrænset adgang til internettet døgnet rundt - året rundt. For det bidrager en husstand med 150 kr. pr. måned fast. Dette beløb betales normalt kvartalsvis forud med 450 kr. og opkræves almindeligvis via PBS med et PBS-gebyr på 10 kr.
Der er ingen yderligere udgifter til kontingent eller opkrævningsgebyr.
Tidligere skulle nye brugere betale et tilslutnings-bidrag ved oprettelsen, men det er helt afskaffet.

Sommerhus-abonnement:
Hvis du kun benytter dit sommerhus i sommerperioden (fra påske til efterårsferien) skal du kun betale 75 kr. pr. måned året rundt. Hvis du bor hele året i sommerhuset eller du udlejer huset udenfor sommerperioden skal du betale 150 kr. pr. måned, ligesom ved en almindelig helårs-tilslutning.

Tilslutning og adgang:
Grenaas.net udlåner tilslutnings-udstyr gratis. Dette omfatter en lille trådløs udendørs tilslutnings-antenne og en trådløs indendørs router, sådan at man inde i husstanden kan være trådløst tilsluttet internet-forbindelsen.

Virksomheds-abonnement:
Mange virksomheder og institutioner vil være (og er) tilfredse med vores basis-abonnement. Har din virksomhed imidlertid ekstreme krav til oppetid på nettet, kan vi tilbyde særlige løsninger hvor vi sikrer "redundant" forbindelse (mere end en vej til internettet). Har din virksomhed andre særlige krav til internet-forbindelse kan vi skræddersy opkoblingen. Kontakt os om nærmere information.

Hastighed:
Internetforbindelsens hastighed er normalt minimum 30 Megabit pr. sekund, og oftest meget mere. Uden for "myldretid" er det ikke ualmindeligt at se 50-100 Megabit pr. sekund eller mere - både op og ned... Vi opgraderer løbende hastigheden i nettets mange forgreninger, så alle til stadighed får en hurtigere og mest mulig stabil forbindelse.

Tilkøbs-muligheder:
Basis-abonnement, sommerhus-abonnement og virksomheds-abonnement kan suppleres med de tilkøbs-muligheder som er beskrevet her under.

Betaling for hjælp til installation:
Hvis man ønsker hjælp med installation af tilslutningen opkræves man et engangs-gebyr på 299 kr. af vores eksterne hjælp, som foretager installationen for dig.

Betaling for ekstra komponenter:
I tilslutningen af et basis-abonnement indgår 20 meter netværkskabel. Har man behov for et længere kabel, et antenne-rør eller særlige beslag m.m. opkræves man en rimelig engangs-betaling for de ekstra tilslutnings-omkostninger. F.eks. kan den indendørs trådløse router som man gratis kan låne erstattes med en super god trådløs router til ekstra 695 kr. Tag kontakt til vores support og få oplysning om det som du søger...

Leje af en offentlig IP-adresse:
Der opkræves 25 kr./md. pr. offentlige IP-adresse der lejes.
(En offentlig IP-adresse gør det f.eks. muligt af have en web-server stående, som kan tilgås fra hele verden, eller at arbejde hjemmefra via en VPN-forbindelse).

Udlevering af grejet:
Du kan efter aftale få udleveret grejet og en installations-vejledning og selv installere det, men vi sender også gerne en professionel hjælp der foretager opsætningen af det nødvendige tilslutnings-grej for - som nævnt - 299 kr., og vi sender også gerne en professionel hjælp der er rutineret i at opsætte og tilslutte et hjemme-netværk. Tag kontakt og aftal nærmere.

Ved opsigelse:
Ved opsigelse skal man skrive til opsigelse@grenaas.net, hvorefter man via mail vil modtage en vejledning, bl.a. om hvor man skal aflevere det lånte grej.
Man skal regne med at det vil koste 250 kr. at få hjælp til afmontering og aflevering af vores udlånte netværks-grej.

Uden betaling lukkes forbindelsen:
Betaling skal ske til den første i hver betalingsmåned. Vi giver dog en rimelig betalingsfrist, men hvis en skyldig betaling ikke er modtaget senest d. 10 i en betalingsmåned så lukkes internetforbindelsen automatisk. Først når det skyldige beløb ER betalt kan forbindelsen blive genåbnet mod betaling af et administrationsgebyr på 50 kr.

Mere information:
Hvis du har brug for mere information så se under Kontakt i toppen af denne spalte, eller skriv til os her: kontakt


Om GrenaaS.net
Abonnementsbetingelser

Vedtægter for GrenaaS.net

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelse for GrenaaS.net

Adgangspunkter:
Med ca. 75 tilslutnings-antenner dækker vi i hele Grenaa by og opland samt i flg. omkringliggende landsbyer:
Hammelev
Dolmer
Enslev
Revn
Tøstrup
Pederstrup
Aalsø
Aalsrode

Kort over adgangspunkter:
Klik her og se kort over de centrale antenneplaceringer.

Billeder af adgangspunkter:
Klik her og se billeder af de centrale antenneplaceringer.

 

Nyheder

Bliv aktiv nyhedsformidler
Vi mangler frivillige, der har lyst til at arbejde med nyheder på hele Djursland. Hvis du vil give en hånd med så skriv til: redaktion (at) djurslands.net.