Forslag til den ordinære Generalforsamling 2017
120217

Hermed, i modtaget rækkefølge, forslagene til emner, der skal tages op på årets generalforsamling.

Fra Ditlev Bluhme - Sommerhusgruppen

Note: Pga. en misforståelse blev forslaget ikke offentligtgjort i første omgang - Forslaget er rettidigt modtaget hos bestyrelsen.


1) Efter hvert bestyrelsesmøde fremsendes referat/notat til alle aktive.

2) Generalforsamlingen anmodes om at give klare retningslinjer til
bestyrelsen vedrørende den overordnede økonomiske strategi for
depositum/tilmeldingsbidrag samt kontingent.

---------------------------

Fra Jakob Bruun - Tekniker i GrenaaS.net

Vedtægter § 1 stk. 1:
Foreningens navn er "Bredbåndsforeningen GrenaaS.net".

Ændres til:
Foreningens navn er "Grenaas.net".

Samtidig skal ALLE steder i vedtægterne tilrettes det "nye" navn. Det må
kunne gøres uden at vedtage det for hver paragraf.

Begrundelse:
Det store S gør at mange medlemmer udtaler det som: Grenaa S-net.
Det virker gammeldags at kalde det for "Bredbåndsforeningen".

------------------------------------

Vedtægter § 2 stk. 1.b:
Driften af et åbent IT-selvhjælpsmiljø - et såkaldt Computer-Bøvl-miljø
- evt. med eget værksted.

Ændres til:
Punktet udgår

Begrundelse:
Dette bør ikke være en del af Grenaas.net, og bør også fjernes fra
PBS-opkrævninger så der spares penge. Vi kan dog fortsat henvise folk
til Bøvl.

------------------------------------

Vedtægter § 2 stk. 1.c:
Udviklingen af et egns-websted med landsbyportaler for alle borgere i
Grenaaområdet, der kan forbindes med andre egns-websteder i en samlet
webportal med diverse tjenester for alle på hele Djursland.

Ændres til:
Punktet udgår

Begrundelse:
Denne del bør ikke være en del af foreningen, og varetages i øjeblikket
ikke af foreningen.

------------------------------------

Vedtægter § 3 stk. 3:
Nyt punkt

Ændres til:
Bestyrelsen udpeger 2 personer der i samarbejde med én repræsentant fra
bestyrelsen udgør "Daglig ledelse".
Daglig ledelses opgaver er at:
a. planlægge udskiftning og udvidelse af infrastruktur.
b. anlægge retningslinjer for service og montage, både for infrastruktur
og brugere.
c. sætte krav til IT-sikkerhed, og sikre at disse overholdes.
d. afhjælpe akutte sager i infrastrukturen, indenfor en månedlig
beløbsgrænse der sættes af bestyrelsen.

Begrundelse:
Der er ingen grund til at bestyrelsen bruger tid og energi på den
daglige drift, og mange beslutninger i den forbindelse kan ikke afvente
et ugentligt møde, eller afvente at bestyrelsen tager telefonen.

------------------------------------

Vedtægter § 4 stk. 5:
Bestyrelsen skal drage omsorg for at der af egen midte eller eksternt
udpeges en kasserer, en netmester og hvad der ellers er behov for.

Ændres til:
Kasserer vælges på generalforsmlingen, for en 2-årig periode, og indgår
som en del af bestyrelsens 7 medlemmer.
Bestyrelsen kan selv udpege nøglepersoner som f.eks. netmester.

Begrundelse:
Kasserer bør vælges på generalforsamlingen.

------------------------------------

Vedtægter § 4 stk. 6:
Medlemmer af bestyrelsen behøves ikke nødvendigvis at have bopæl i
Grenaa-området.

Ændres til:
Medlemmer af bestyrelsen behøver ikke at have bopæl i Grenaa-området,
men skal være medlem af foreningen.

Begrundelse:
Alle og enhver kan deltage i generalforsamlingen, dog uden at have
stemmeret. Dog kan man sagtens vælges til bestyrelsen, uden at have
noget som helst med foreningen at gøre.
Order "behøves" eksisterer ikke.

------------------------------------

Vedtægter § 4 stk. 9:
Nyt punkt e.

Ændres til:
At forsøge at finde frivillige kræfter.

Begrundelse:
Det er en administrativ opgave, og bør derfor påhviles bestyrelsen af
igangsætte disse initiativer.

------------------------------------

Vedtægter § 4 stk. 14:
Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der føres en beslutningsprotokol.

Ændres til:
Bestyrelsen skal foretage referat af alle møder, det sendes til
godkendelse ved bestyrelsen som derefter har 1 uge til at indgive ændringer.

Begrundelse:
Det er normal praksis at der tages referat af et hvert møde. For at
sikre at referanten har forstået det rigtigt, bør bestyrelsen gennemlæse
og godkende.
I andre foreningen siger man at der er en uge til at komme med
indsigelser, ellers er referatet godkendt.

------------------------------------

Vedtægter § 5 stk. 3:
På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme.

Ændres til:
På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Der er kun 1 stemme
per brugernummer. 1 person kan ikke repræsentere flere brugernumre.

Begrundelse:
Det er uklart om en husstand kan møde med hele familien og dermed have 5
stemmer, og om en person med 2 tilslutninger har 1 eller 2 stemmer.

------------------------------------

Vedtægter § 5 stk. 6:
En generalforsamling skal indkaldes med et varsel på 3 uger. Indkaldelse
skal ske via brev og/eller PBS og/eller e-mail. E-mail kan benyttes til
de medlemmer som har registreret sig med en gyldig e-mailadresse.
Indkaldelsen til generalforsamling annonceres desuden med samme varsel
på foreningens hjemmeside.

Ændres til:
En generalforsamling skal indkaldes med et varsel på mindst 3 uger.
Indkaldelse skal ske via PBS og email. Email benyttes til alle de
medlemmer som har registreret sig med en gyldig emailadresse.
Indkaldelsen samt dagsorden til generalforsamling annonceres desuden med
samme varsel på foreningens hjemmeside.

Begrundelse:
"og/eller" kan tolkes på flere måder.

-------------------------------------

Vedtægter § 5 stk. 8.7:
Nyt punkt mellem a og b

Ændres til:
Kasserer

Begrundelse:
En kasserer bør vælges direkte på generalforsamlingen.

-------------------------------------

Vedtægter § 6 stk. 1:
Medlemmer i Bredbåndforeningen GrenaaS.net er de enkeltpersoner,
husstande, virksomheder, institutioner, foreninger m.m., der er
tilsluttet GrenaaS.net, samt dem, der over for bestyrelsen har
tilkendegivet at de ønsker en tilslutning til GrenaaS.net, eller at
fremme foreningens formål.

Ændres til:
Medlemmer i Bredbåndforeningen GrenaaS.net er de enkeltpersoner,
husstande, virksomheder, institutioner, foreninger m.m., der er
tilsluttet GrenaaS.net, samt dem, der over for bestyrelsen har
tilkendegivet at de ønsker en tilslutning til GrenaaS.net, eller at
fremme foreningens formål, dog mindst 1 måned før generalforsamlingen.

Begrundelse:
I øjeblikket kan man finde 100 personer som kan stå 1 minut før
generalforsamlingen og sende en email til bestyrelsen, om at de ønsker
at fremme foreningens formål. Så kan de deltage og "bestemme" det meste
på generalforsamlingen.

-------------------------------------

Vedtægter § 6 stk. 3:
Ikke tilsluttede medlemmer af Bredbåndforeningen GrenaaS.net kan udmelde
sig med 3 måneders varsel, dog skal abonnenter og bestyrelse fuldt ud
overholde de til en hver tid gældende abonnementsvilkår.

Ændres til:
Udgår

Begrundelse:
Som det er nu, kan tilsluttede brugere udmelde sig hurtigere end
ikke-tilsluttede brugere.

-------------------------------------

Vedtægter § 6 stk. 4.c:
Nyt punkt.

Ændres til:
Medlemmets handlemåder skader andre medlemmers oplevelse af servicen, på
trods af gentagne advarsler herom. Dog anbefales det at lukke
forbindelsen midlertidigt.

Begrundelse:
Pga. et tilfælde med en bruger der ikke vil have flyttet sin brugerradio
udendørs, selvom personen har fået det at vide gentagne gange, og ikke
vil have det ændret, men gentagne gange brokker sig højlydt over
manglende stabilitet.

-------------------------------------

Vedtægter § 9 stk. 1:
For at en generalforsamling kan vedtage ændringer af vedtægter eller
foreningens opløsning kræves, at 3/4 af de registrerede medlemmer er mødt,
og at forslaget vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

Ændres til:
For at en generalforsamling kan vedtage foreningens opløsning kræves, at
3/4 af de registrerede medlemmer er mødt, og at forslaget vedtages med
mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

Begrundelse:
Demokrati. - Det er urimeligt at 3/4 af de registrerede medlemmer skal
møde op for at kunne ændre i vedtægterne. Alle har mulighed for at se
forslagene til vedtægtsændringerne mindst 1 uge før generalforsamlingen.

-------------------------------------

Vedtægter § 9 stk. 4:
Foreningen kan ikke sælges, overdrages eller bortforpagtes til 3. part,
men skal i påkommende tilfælde tilstilles Institut for Trådløst Bredbånd
til ejendom. Alternativt kan GrenaaS.net fusionere med andre foreninger
med lignende formål.

Ændres til:
Foreningen kan ikke sælges, overdrages eller bortforpagtes, men kan
fusionere med andre foreninger med lignende formål.

Begrundelse:
Foreningen skal fortsætte med at være forening, og ikke en virksomhed.
Derfor bør det ikke overgå til et firma.
Udover det, kan enhver lave en virksomhed med det navn, og derfor være
berettiget til at overtage.

-------------------------------------

Fra Tina Holm - Formand i GrenaaS.net

1. da formanden vælges direkte på gf, og som følge deraf ikke kan
afsættes, bør der stilles krav om aktiv deltagelse i mindst 2 år i både
bestyrelse og andre aktiviteter for at man kan vælges

2. formanden vælges for 2 år (på lige fod med andre bestyrelsesmedlemmer)

3. for at en generalforsamlings beslutninger er gyldige, kræves der mindst
5% fremmødte medlemmer

4. formålsparagraffen kan ikke ændres (det giver ikke mening at ændre
formålet, vil man noget andet giver det mere mening at oprette en anden/ny
forening)

-------------------------------------

Fra Martin Kruse Jensen - Support

1: Tilføjelse til vedtægter: Kasserer vælges på generalforsamlingen.
Bestyrelsen vælger en uvildig bogfører.

2: Foreningen trænger til en ny, moderne, overskuelig og imødekommende
hjemmeside, jeg vil derfor foreslå at generalforsamlingen vedtager at
der skal laves en ny hurtigst muligt.

3: Foreningen har fået designet et nyt logo. Jeg foreslår at
generalforsamlingen tager logoet til sig på foreningens vegne.

4: Adskil "Bøvl" fra foreningen, da det ikke er en naturlig del af en
internetudbyders opgaver.
Desværre tror mange at Bjarkes nummer er primær support for Grenaas.net,
fordi det står på PBS-opkrævningerne. - Derfor bør Bøvl fjernes fra
disse. Det skaber mere forvirring end det gavner - Bøvl er et fin ting
at have og det er godt at kunne henvise brugere hertil, men Bøvl bør
ikke drives af Grenaas.net.

5: Jeg oplever ofte at folk ikke kan finde ud af at sige "Grenaas net",
men derimod siger "Grenaa S-net" eller "Grenaa Snet". Derfor foreslår
jeg at vi ændrer S'et til et lille bogstav, så foreningen fremover
hedder "Grenaas.net".


Punkter til eventuelt (Intet kan vedtages under dette punkt, men det er
godt at få informationerne ud her):

- Der laves visitkort med oplysninger om supporttelefonen, som udleveres
til brugere når de tilsluttes. Mange tror de skal kontakte den person
der har sat udstyret op.

- Der udleveres en lille kort folder til brugerne som beskriver hvordan
du selv kan kontrollere din forbindelse. (Udkast medbringes på
generalforsamling)

- Skrevet af Tina

Printvenlig version

Info


NB: Før du tilmelder dig...!
Tjek med din evt. udlejer om det er OK at der opsættes en lille modtager på facade, gavl, nedløbsrør, tag el. lign. ved din bolig.

Kontakt

Grenaas.net er djursnettet i Grenaa-området.


OBS: NYE træffetider:
Kontakt os60 250 250 mellem kl. 12 og 16 på mandage, onsdage og fredage og mellem kl. 9 og 13 på tirsdage og torsdage.
Udenfor telefontiden kan man sende en SMS til 60 250 250 eller skrive til os support@grenaas.net

Vi kan også fanges her:
På Facebook: https://www.facebook.com/grenaas.net

eller via vores kontaktformularen

Vedr. opsigelse:
Skriv til os på opsigelse@grenaas.net

Vedr. betaling:
Skriv til os på kasserer@grenaas.net

Ønsker du gratis internet, så hjælp Grenaas.net nogle timer om ugen:
Skriv til os på frivillig@grenaas.net

Alt som er værd at vide
. . . om Grenaas.net, finder du ned igennem denne kolonne, hvis ikke du kan finde det i den hvide vandrette topmenu.

Få gratis e-mail konto
Alle kan bestille en (eller flere) gratis e-mail adresse(r) ved at klikke på Admin i topmenuen og i Admin-menuen vælge Posthus.
En sådan e-mail adresse kan både bruges fra nettet som webmail her på Djurslandsportalen og/eller lokalt på din PC i en mail-client, som f.eks. Outlook Express.

Her
får du vejledning i hvorledes du bruger en sådan e-mail adresse med webmail adgang her fra Djurslandsportalen.

Her
får du vejledning i hvorledes du tilføjer og bruger en sådan e-mail adresse i Outlook Express.


Betalingsservice

Tilmelding til Betalingsservice


Møder for aktive og medlemmer
Grenaas.net afholder sine møder på onsdage fra kl. 19.00 til ca. 21.30.

Alle møder afholdes på GTS i lærer-kantinen, på Aarhusvej 49 i Grenaa.

1. onsdag hver måned afholdes bestyrelsesmøder. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

2. onsdag hver måned afholdes computer-bøvl-aften, hvor alle kan få hjælp til løsning af deres bøvl med IT, computere og internet. Disse møder er for alle.

3. onsdag hver måned afholdes Tema-aften, hvor vi fordyber os i skiftende relevante emner, til gavn for nettets udvikling. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

4. onsdag hver måned afholdes hyggeaften med lidt at spise og drikke og vi får en god snak. Disse møder er åbne for alle medlemmer.

På alle disse forskellige møder hjælpes vi frivillige ad med at vedligeholde, udbygge og drive Grenaas.net og dets tjenester.

Alle kan være med uanset vore individuelle forudsætninger.
Vi har det sjovt sammen og lærer gennem at skabe resultater i praksis.

Hvis du vil deltage som aktiv, så kontakt en af de andre aktive eller skriv til os på mail: frivillig@grenaas.net eller ring på 60 250 250 eller skriv en SMS til 60 250 250.


Internet-tilslutning gennem Grenaas.net

Basis-abonnement:
En husstand som på helårs-basis tilsluttes internettet gennem Grenaas.net indgår aftale om et basis-abonnement. Det giver en hurtig og ubegrænset adgang til internettet døgnet rundt - året rundt. For det bidrager en husstand med 150 kr. pr. måned fast. Dette beløb betales normalt kvartalsvis forud med 450 kr. og opkræves via PBS.
Der er ingen yderligere udgifter til kontingent eller opkrævningsgebyr.
Tidligere skulle nye brugere betale et tilslutnings-bidrag ved oprettelsen, men det er afskaffet.

Sommerhus-abonnement:
Hvis du kun benytter dit sommerhus i sommerperioden (fra påske til efterårsferien) skal du kun betale 75 kr. pr. måned året rundt. Hvis du bor hele året i sommerhuset eller du udlejer huset udenfor sommerperioden skal du betale 150 kr. pr. måned ligesom ved en normal opkobling.

Tilslutning og adgang:
Grenaas.net udlåner tilslutnings-udstyr gratis. Dette omfatter en lille trådløs udendørs tilslutnings-antenne og en trådløs indendørs router, sådan at man i husstanden kan være trådløst tilsluttet internet-forbindelsen.

Virksomheds-abonnement:
Mange virksomheder og institutioner vil være (og er) tilfredse med vores basis-abonnement. Har din virksomhed imidlertid ekstreme krav til oppetid på nettet, kan vi tilbyde særlige løsninger hvor vi sikrer redundant forbindelse. Har din virksomhed andre særlige krav til internet-forbindelse kan vi skræddersy opkoblingen. Kontakt os om nærmere information.

Hastighed:
Internetforbindelsens hastighed er normalt minimum 30 Megabit pr. sekund, og oftest meget mere. Uden for "myldretid" er det ikke ualmindeligt at se 50-100 Megabit pr. sekund eller mere - både op og ned... Vi opgraderer løbende hastigheden i nettets mange forgreninger, så alle til stadighed får en hurtigere og mest mulig stabil forbindelse.

Tilkøbs-muligheder:
Basis-abonnement, sommerhus-abonnement og virksomheds-abonnement kan suppleres med de tilkøbs-muligheder som er beskrevet her under.

Betaling for hjælp til installation:
Hvis man ønsker hjælp med installation af tilslutningen opkræves man et engangs-gebyr på 299 kr. af vores eksterne hjælp, som foretager installationen for dig.

Betaling for ekstra komponenter:
I tilslutningen af et basis-abonnement indgår 20 meter netværkskabel. Har man behov for et længere kabel, et antenne-rør eller særlige beslag m.m. opkræves man en rimelig engangs-betaling for de ekstra tilslutnings-omkostninger. F.eks. kan den indendørs trådløse router som man gratis kan låne erstattes med en super god trådløs router til ekstra 645 kr. Ring og få oplysning om det som du søger...

Udlevering af grejet:
Du kan efter aftale få udleveret grejet og en installations-vejledning og selv installere det, men vi sender også gerne en professionel hjælp der foretager opsætningen af det nødvendige tilslutnings-grej for - som nævnt - 299 kr., og vi sender også gerne en professionel hjælp der er rutineret i at tilslutte hjemme-netværk. Ring og aftal nærmere på vores support nummer 60 250 250.

Adgangspunkter:
Med ca. 75 tilslutnings-antenner dækker vi i hele Grenaa by og opland samt i flg. omkringliggende landsbyer:
Hammelev
Dolmer
Enslev
Revn
Tøstrup
Pederstrup
Aalsø
Aalsrode

Kort over adgangspunkter:
Klik her og se kort over de centrale antenneplaceringer.

Billeder af adgangspunkter:
Klik her og se billeder af de centrale antenneplaceringer.

Hvis du har brug for mere information så skriv til os her:
kontakt


Om GrenaaS.net
Abonnementsbetingelser

Vedtægter for GrenaaS.net

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelse for GrenaaS.net


Nyheder
Fra dig til nyhedsportalen
Du kan bidrage til den almene nyheds-formidling ved at indsende dine egne nyheder til:
nyheder

Bliv aktiv nyhedsformidler
Vi mangler frivillige, der har lyst til at arbejde med nyheder på hele Djursland. Hvis du vil give en hånd med så skriv til: redaktion (at) djurslands.net.